Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ny elev

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

När en elev påbörjar sina studier behöver elevhälsans medicinska insats skaffa sig en bild över elevens hälsa, behov av kommande insatser samt tidigare kontakter med skolsköterska och skolläkare. Journal upprättas i PMO genom import av klasslistor från SchoolSoft.

Se riktlinje för  Hälsobesök Ny elev i lila rutan.

Rutin för att inhämta kopior från tidigare skolhälsovårdsjournal

I samband med att en ny elev börjar på skolan ska skolsköterska omgående inhämta medgivande till att få överföra journalkopior från tidigare skola/vårdgivare.

  • Använd journalrekvisition för respektive verksamhet, se dokument i rutan till höger. Korrigera adressuppgifterna på blanketten så att det överensstämmer med aktuell skola.
  • Innan ifylld rekvisition skickas iväg skriv datum på rekvisitionen och ta därefter en kopia.
  • Bifoga blanketten Juridiskt underlag för elevs medgivande till medicinsk journal vid behov.
  • Spara kopian tills dess att begärda journalkopior kommit.

Rutin för att inhämta aktuella hälsouppgifter från elev

I samband med att en ny elev börjar sina studier på skolan ska skolsköterskan inhämta aktuella uppgifter om elevens hälsa. Detta görs genom att låta eleven fylla i blanketten Hälsouppgifter. Skolsköterska lämnar ut och samlar in blanketten.

  • Använd blanketten Hälsouppgift, se dokumenten i rutan till höger.
  • Del ut blanketten till elev vid skolstart.
  • Blankett lämnas ifylld till skolsköterska
  • Hälsouppgiften ska scannas in i PMO eller ProReNata

Riktlinjer för hantering av journaler gå till Journaladministration

Innehållsansvarig

Uppdaterad