Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Specifika hälsoundersökningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Eventuella undersökningar görs utifrån aktuella identifierade hälsoproblem eller frågeställningar. Elever som påbörjar vissa gymnasieprogram kan behöva särskilda bedömningar och undersökningar. Det kan också behövas inför en del arbetsplatsförlagt lärande.  Länk till detta hittar du här Medicinska kontroller vid APL

Screening
Med screening avses en systematisk undersökning av en population för att identifiera personer med ett tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa. Syftet är att upptäcka hälsotillstånd som kan få allvarliga eller omfattande konsekvenser, dels för den enskilda individen, dels för samhället i form av resursåtgång. Målet är att kunna åtgärda tillståndet tidigt och på så sätt minska konsekvenserna.

Generell screening inom elevhälsan riktas till alla elever i populationen, det vill säga också till dem som inte själva har sökt hjälp för några symptom. Detta ställer särskilda krav på genomförande och metoder eftersom det innebär att personer som upplever sig friska kan bli uppmärksammade på att de kan ha hälsoproblem.

Remitteringsförfarande Västra Götalandsregionen för Scoliosscreening

I VG region finns en fakturaadress som ska belastas centralt för röntgenremisser.
Röntgenkostnaderna skall inte debiteras elevhälsans medicinska insats utan ett centralt konto på Hälso- och sjukvårdsavdelningen skall användas enligt nedan.

Då röntgensvar skickas till skolan ska detta skyndsamt bedömas av skolläkare. Skolsköterska ansvarar för att kontakta läkare genom lämpliga kanaler för bedömning av remissvar.

Remiss ska innehålla följande text:

Fakturan ska till Vårdprogram gällande ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård- barn och ungdom med Scoliosuppföljning som underrubrik och med dessa uppgifter: (ange rätt fakturaadress enligt nedan)

Fakturaadress för regionens egna röntgenverksamheter:
Regionkansliet
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Internt kundnummer: I-71102
Beställar id:6999907

Fakturaadress för privata upphandlade röntgenverksamheter:
Västra Götalandsregionen Regionkansliet
Fe 991
405 83 Göteborg
Beställar id: 6999907

Innehållsansvarig

Uppdaterad