Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vaccination

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sjuksköterskors behörighet vid vaccinationer regleras i:

Föreskrifterna ska tillämpas inom elevhälsans medicinska insatser.

Barnvaccinationer ska erbjudas av landsting samt kommuner och andra huvudmän inom skolväsendet som har ansvar för elevhälsan enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800). Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram och särskilda vaccinationsprogram för riskgrupper. Utbildningens huvudman ansvarar för att erbjuda vaccinationer som ingår i allmänna vaccinationsprogram till elever i verksamheten.

Vaccination av barn och ungdomar- vägledning, 2. utgåva

En sjuksköterska får göra det medicinska ställningstagandet vid vaccination enligt HSLF-FS 2018:43, 9 § under bland annat följande förutsättningar:

  • Sjuksköterskan har genomgått antingen specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera läkemedel för
    vaccination i enlighet med vaccinationsprogrammen.
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn följs
  • En sjuksköterska utan specialistutbildning kan administrera en vaccination om en sjuksköterska som genomgått specialistutbildning enligt ovan eller en läkare har gett en ordination.

Översatta versioner av informationsblad om vaccinationer:

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn
Rekommenderade vaccinationer för vissa barn
Vaccination mot HPV för flickor

Folkhälsomyndigheten
Sedan 1 januari 2013 gäller lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram som anger att vårdgivarna ska registrera alla vaccinationer som ges inom ramen för nationella program. Folkhälsomyndigheten ansvarar för registret.
AcadeMedias gymnasiesegment har genom journalsystemet PMO automatisk export av journalförda vaccinationer till vaccinationsregistret.

Relaterade länkar:

WHO: Här kan du få information om vilka vacciner som ingår i olika länders vaccinationsprogram

Vaccin funkar

Innehållsansvarig

Uppdaterad