Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer vaccination gymnasiesegmentet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Målet för skolans vaccinationsverksamhet är att alla barn som lämnar grundskolan och gymnasieskolan skal ha ett fullständigt vaccinationsskydd. Samtliga elever i grundskolan och gymnasieskolan erbjuds enligt skollagens (2010:800) 2 kap. 25§ vaccination enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet samt det särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper.

Vaccinationsbedömning

 • Genomgång av elevens journal med fokus på vaccinationsstatus och överkänslighet/allergi
 • Finns ingen journal från tidigare vårdgivare på elev i skolan ska vaccination avvaktas till all information finns tillgänglig
 • För elever utan tidigare skolgång i Sverige ska befintlig dokumentation granskas och bedömning ska göras enligt gällande riktlinjer från folkhälsomyndigheten
 • Samtycke vaccination lämnas ut för påskrift av elev

Dokumentation av vaccinationsordination
För dokumentation använder man PMO.

Ordination av vaccination ska göras innan vaccinationstillfället på respektive skola av behörig skolsköterska eller skolläkare.
Välj Vaccination- Tryck i knappen Ny Ordination:

 1. Välj vaccinets namn och dubbelklicka på namnet.
 2. Kontrollera rätt dosnummer och välj rätt månad och år för första dos vaccin
 3. Lägg till ytterliga doser genom att trycka i knappen- Lägg till.
 4. Fyll i rätt intervall mellan ordinerade doser i rutan intervall.
 5. Upprepa punkt 3 och 4 om nödvändigt tills ordination är klar.
 6. Tryck sedan på knappen- Signera

Samtycke till vaccination scannas in under Dokument- Ny- Medgivande vaccination.

Bokning och planering

 • Välj den Team Drive du har behörighet till på Google drive: Vaccinationsenhet skolans namn
 • Boka in aktuella elever till det datum som är planerat för din vaccinationsenhet genom att skriva in antal elever och vaccin i dokumentet med rätt datum
 • Sista frist för bokning av vaccination är en vecka- 7 dagar- inför varje vaccinationstillfälle.
 • Eleverna informeras om datum, tid och plats samt vilket vaccin det gäller. Använd blanketten Bokad datum för vaccination eller genom bästa kommunikationsväg med elev.
 • Stäm av med ansvarig skolsköterska på din vaccinationsenhet några dagar innan tid för vaccination genom mejlkontakt eller telefon
 • Varje skolsköterska är huvudansvarig för elever på sin skola och att ordinationsschemat följs för sina elever.
 • Skolsköterska följer med sina elever till vaccinationsenheten samt vaccinerar eleverna tillsammans med sin kollega
 • Ansvarig skolsköterska på vaccinationsenhet beställer och kontrollerar att aktuellt vaccin finns för inbokade elever inför varje planerat datum

Genomförande

 • Aktuellt vaccin samt akutläkemedel ska finnas på plats på mottagningen på vaccinationsenheten (ansvarig skolsköterska på vaccinationsenhet)
 • Kontrollera vaccinets och akutläkemedlets hållbarhet (ansvarig skolsköterska på vaccinationsenhet)
 • Vaccinera tillsammans med en kollega.
 • Akutläkemedel finns nära till hands innan vaccinationen påbörjas.
 • Kontrollera elevens identitet, att samtycke finns och att rätt vaccin är framtaget innan vaccinet administreras.

Dokumentation vaccination
För dokumentation använder man PMO.

Varje vaccination ska dokumenteras skyndsamt i elevens journal enligt nedan av ansvarig skolsköterska på sin skola.
Given vaccin dokumenteras under Vaccination- Välj och klicka i den ordination av det vaccin som administrerats- tryck i knappen Utför.
Fyll i följande punkter i journalen:

 1. Kontrollera att rätt dos är förifylld
 2. Vaccinets batchnummer
 3. Injektionsplats
 4. Eventuell kommentar i rutan Anteckning
 5. Lägg in en bevakning om elev ej vaccineras och ska följas upp.
 6. Kontrollera att rutan Skicka registrering till Svevac är ibockat
 7. Tryck sedan på knappen- Signera

Vaccinationen registreras automatiskt i Folkhälsomyndighetens Nationella vaccinationsregister genom PMOs koppling till Svevac.

Innehållsansvarig

Uppdaterad