Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Juridik

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias juridiska avdelning finns som stöd för alla våra staber, avdelningar samt verksamheter i juridiska frågor. Avdelningen har ett brett ansvarsområde och ansvarar för avtalshantering, processföring i förekommande tvister, omvärldsbevakning kopplat till författningar, remissvar och även hållbarhetsfrågor.

För AcadeMedia är hög kvalitet i verksamheten en av de frågor som bolaget prioriterar allra högst. Juridik ansvarar som ett led i detta för regelefterlevnad (Compliance) i alla sammanhang. I detta uppdrag ingår det att identifiera risker, upprätta policys och hålla utbildningar. Kontakta alltid våra jurister i ett så tidigt skede som möjligt för att säkerställa att vi agerar rätt.

Kontakta juridik på juridik@academedia.se

För närvarande pågår ett projekt som föranleds av att en ny dataskyddsförordning ska börja tillämpas i maj 2018. Förordningen berör samtliga medarbetare inom koncernen och innebär implementering av nya regler samt arbetssätt för att stärka skyddet för de personuppgifter som registrerats av oss.

Mallar för olika beslut finns på sidan Juridiska dokument och mallar.

Information om vad som gäller barn/elever respektive medarbetare med skyddad identitet.

Utbildningar från AcadeMedia Academy

Vår chefsjurist håller utbildningar utifrån verksamheternas behov. Kom gärna med önskemål om utbildning inom ett särskilt område.

Academys utbildningar

Innehållsansvarig

Uppdaterad