Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kvalitet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kvalitetsarbetet inom AcadeMedia syftar till att försäkra oss om att alla barn, elever och vuxenstuderande inom AcadeMedias verksamheter får en utbildning av så god kvalitet att de når utbildningsmålen och sin fulla potential.

Kvalitet är en viktig del av AcadeMedias vision som i korthet lyder:

Vår vision är att AcadeMedia ska vara en internationell förebild avseende kvalitet, resultat och nytänkande.

Läs mer om visionen här.

Vid sidan av de grundläggande krav som anges i de styrdokument som reglerar våra verksamheter ställer AcadeMedia krav och sätter mål utifrån tre kvalitetsaspekter:
Funktionell kvalitet, Upplevd kvalitet, Ändamålsenlig kvalitet.

Dessa tre aspekter utgör tillsammans vår kvalitetsdefinition:

”I vilken grad vi når vi de nationella målen (funktionell kvalitet) på ett sätt som vinner våra kunders förtroende (upplevd kvalitet) och gör våra deltagare väl rustade att gå vidare i utbildningssystemet, yrkeslivet och samhällslivet (ändamålsenlig kvalitet)”.

AcadeMedia bedriver ett aktivt kvalitets- och utvecklingsarbete på tre nivåer; koncernövergripande nivå, huvudmannanivå och enhetsnivå. Alla huvudmän inom AcadeMedia har enats om samma utgångspunkter för det gemensamma kvalitets- och utvecklingsarbetet. Alla följer samma principer för målsättning, utgår från samma kvalitetsdefinition och följer också upp resultaten på ett enhetligt sätt.

På de här sidorna får du en bild av hur vi arbetar med kvalitet inom AcadeMedia och hur de olika delarna hänger ihop. Du hittar även kontaktuppgifter till medarbetare inom området och stödmaterial av olika slag.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad