Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kund- och medarbetarundersökning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia genomförs varje år en kund- och medarbetarundersökning bland alla som väljer våra skolor/utbildningar och medarbetare. Syftet är att kartlägga verksamhetens styrkor och tydliggöra vad som behöver utvecklas. Resultaten är viktiga i uppföljningen av verksamheten och som underlag för planeringen inför kommande läs-/verksamhetsår.

Om undersökningarna

När genomförs undersökningarna?

Båda undersökningarna genomförs perioden 14 januari till 10 februari 2019.

Vilka får undersökningarna?

De som bjuds in att svara på undersökningarna är de medarbetare respektive vårdnadshavare och elever som finns inskrivna i våra system under vecka 44, det vill säga senast tre månader före undersökningarnas genomförande. De som börjar i våra verksamheter senare omfattas inte av undersökningarna då tiden anses för kort för att skaffa sig en tillräckligt bra uppfattning om verksamheten.

Kundundersökningen riktar sig till samtliga vårdnadshavare inom för- och grundskolan samt elever i grundskolan från och med årskurs 4 till och med gymnasiets årskurs 4. Deltagarna inom vuxenverksamheten ingår inte i kundundersökningen utan hanteras separat. I medarbetarundersökningen deltar samtliga anställda bortsett från timanställda.

Hur går undersökningarna till?

Båda undersökningarna genomförs i form av en enkät. I kundundersökningen sker det utskick till föräldrar per e-post medan eleverna loggar in via en inloggningslänk. I medarbetarundersökningen skickas ett e-post med en undersökningslänk.

Är man anonym?

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten presenteras så att det inte går att utläsa vem som svarat vad. För att ett resultat ska presenteras måste antalet svarande i gruppen nå en minimigräns på fem svarande. Företaget Origo Group administrerar undersökningen och lämnar inte ut några handlingar eller information som inkommit från den som svarar till någon inom koncernen.

Resultat

Resultatet kommer i mars 2019.

Hur arbetar vi med resultaten?

När resultatet har nått enheterna ska alla chefer tillsammans med medarbetarna gå igenom och tolka resultaten, diskutera och planera vilka förbättringar som behöver göras. Detta är den viktigaste delen i hela processen: att man kommer fram till vilka styrkor som ska behållas, vad som behöver förbättras och vilka åtgärder som behöver genomföras.

Till medarbetarundersökningen finns även ett stödmaterial som ni kan använda på enheten. Varje enhet följer upp sina förbättringsåtgärder från föregående år med fokus på om beslutade åtgärder haft önskad effekt eller om andra åtgärder behöver göras. Förbättringsåtgärderna kan kompletteras löpande utifrån de behov som finns på enheten.

Varje enhet går igenom sitt resultat under förutsättning att det finns minst fem svarande (för att garantera anonymitet). Om din enhet inte har fått ut en egen rapport går ni igenom resultatet för en nivå upp.

Innehållsansvarig

Uppdaterad