Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Skolfotografering och skydd av personuppgifter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Skolfotografering är en tradition inom svensk skola och så även inom AcadeMedias verksamheter. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär att det är extra viktigt att vi säkerställer att fotografering och behandling av personuppgifter i form av fotografier och kontaktinformation sker på ett tryggt sätt.

Denna information syftar till att stödja dig som arbetar inom AcadeMedias skolor att hantera skolfotografering på ett tryggt sätt och att tydliggöra vilka krav vi ställer på oss och våra samarbetspartners.

Fotografering vid examen, avslutning och skolbal

Fotografering av elever eller avgångsklasser i samband med skolavslutningar, skolbaler, examen eller liknande kan anordnas av skolans elevkår eller av eleverna själva. Att behandla denna typ av foton har ingen egentlig grund i skolans uppdrag och AcadeMedias skolor ska därför inte ta ansvar för sådan fotografering. Det innebär att vi inte ska teckna någon form av avtal där fotograf eller skolfotoföretag utgör ett personuppgiftsbiträde till skolan som då skulle bli personuppgiftsansvarig. Vi ska därmed inte heller samla in samtycke av eleverna för denna typ av fotografering, då det inte är vi som ansvarar för den.

Elever som slutar gymnasiet och enskilda lärare kan själva samtycka till fotografering, så det står elevkåren, eleverna eller skolan fritt att bjuda in en fotograf som fotograferar och tar ansvar för personuppgiftsbehandlingen som denna innebär. Om avgångselever i grundskolan själva arrangerar fotografering eller bjuder in fotograf är det acceptabelt, men det är viktigt att det inte framstår som att det är en del av skolans verksamhet eller ansvar. Det är okej att upplåta lokaler för denna typ av fotografering, men den ska inte ske på schemalagd lektionstid. Lärare som vill delta i fotografering får gärna göra det, men det är varken en förväntan eller ett krav från arbetsgivaren.

Fotografering i syfte att ha bilder på alla elever och klasser

Inom våra skolor behandlar vi personuppgifter huvudsakligen med stöd av det allmänna intresse som skolverksamhet utgör. Med stöd av detta kan vi även fotografera och internt använda fotografier av elever, personal och klasser för att underlätta för dem som arbetar i skolan att på ett tryggt sätt identifiera elever och kollegor. Denna hantering av bilder är vi som skolhuvudman ansvarig för.

Det finns två sätt att ta dessa bilder vilket påverkar olika ur ett juridiskt perspektiv. Skiljelinjen mellan de två sätten är hur bilderna ska användas. Det första sättet (se A nedan), som också är det tryggaste och enklaste juridiskt sett, är att vi själva ansvarar för fotograferingen och bara använder bilderna internt. Det andra sättet (se B nedan) är att ett externt företag (ett så kallat skolfotoföretag) genomför fotograferingen, publicerar en skolkatalog och även säljer bilderna till vårdnadshavare.

Tillvägagångssättet för dessa två alternativ skiljer sig och beskrivs nedan.

A. Skolan fotograferar själv
Vi kan välja att själva utföra fotografering med egen personal eller ge det som uppdrag till en extern fotograf som då inte får sälja bilderna vidare eller sprida dessa. Den externe fotografen (dess företag) blir då vårt personuppgiftsbiträde och dennes behandling av fotografierna ska regleras i ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal). Vi använder en mall för personuppgiftsbiträdesavtal. Den finns som pdf och Word. Om vi väljer denna väg så ska bilderna användas internt på skolan och vi lämnar inte ut klassfoton till elevernas familjer.

B. Skolfotoföretag fotograferar
Om skolan vill upprätthålla traditionen av att en skolkatalog skapas så är det något av en juridisk gråzon, och det är därför viktigt att det görs av ett skolfotoföretag som har ett centralt tecknat avtal med AcadeMedia. Arbete pågår – läs mer om det här. Vi återkommer inom kort med mer information.

Innehållsansvarig

Uppdaterad