Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Frågor och svar – elever och vårdnadshavare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Elever som varit i riskområden och känner influensaliknande symptom ska kontakta 1177 för bedömning.

Eftersom smittskyddsorganisationen i vissa delar av landet nu har slutat testa misstänkta fall, kommer vi framöver inte alltid veta om en elev eller medarbetare är smittad av corona eller något annat virus vid sjukdom. Anledningen till att man har slutat testa är att vi nu har en allmän spridning av viruset.

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att man ska gå till skolan och arbetet om man är frisk. Är man osäker eller orolig och man tillhör en riskgrupp ska man diskutera med sin behandlande läkare eller vårdinstans. I samråd med läkare får varje individ bedöma hur de ska förhålla sig till den situationen som den är nu.

De som har varit i riskområden ska kontakta skolan innan de kommer dit.

Om man varit i andra länder och inte har symtom på luftvägsinfektion är man välkommen som vanligt. Man ska dock vara mycket uppmärksam på sin hälsa och stanna hemma/gå hem omedelbart om man känner symtom. Meddela skolan.

Våra skolor har sedan en tid tillbaka förhöjd beredskap och arbetar enligt försiktighetsprincipen, vilket innebär att samtliga elever/medarbetare som uppvisar symptom på luftvägsinfektion skickas hem. Den kunskap och erfarenhet som forskarna har nu säger att coronaviruset inte smittar under inkubationstiden, med andra ord ska friska personer utan symtom inte vara smittsamma.

Skolan genomför inga hälsoundersökningar utan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och instruktioner. Idag testar inte svensk sjukvård någon individ enbart på grund av att hen har varit i ett drabbat område, man måste uppvisa symtom för att få genomgå tester.

Vi är extra noga med handhygien och påminner ofta om det, det är en enkel men mycket effektiv åtgärd. Vi är också mer vaksamma än vanligt på vår egen och varandras hälsa. Detta gäller särskilt dem som har varit i eller i närheten av områden som är utsatta för smittspridning. Vi pratar också ständigt om hur man kan skydda sig själv, och andra exempelvis genom att inte ha nära fysisk kontakt med sina kompisar (många hälsar genom att kramas) och andra enkla men viktiga saker.

Om så skulle ske beror det med all sannolikhet på ett större utbrott och då kommer många samhällsfunktioner, inklusive vår organisation, att arbeta tillsammans för att stoppa spridning och hantera situationen på bästa möjliga sätt.

Nej, här råder det sekretess och om inte personen själv ger sitt samtycke till att denna information delas så informerar vi inte personer på skolan om detta. Det är regionernas smittskyddsenhet som ansvarar för smittspårning och här samarbetar våra skolor givetvis för att underlätta deras arbete. Det går många rykten nu, det är viktigt att alltid ha ett källkritiskt förhållningssätt.

CSN svarar på den här frågan och många liknande på sin webbplats.

Så länge du är frisk så kan du komma till skolan/arbetsplatsen.

Elevernas rätt till ett visst antal skoldagar och undervisningstimmar kvarstår trots att en skola behöver stänga under en längre eller kortare period. Huvudmannen kommer alltså att vara ansvarig för att förlorad undervisningstid och skoldagar kompenseras.  Så långt det går kommer vi sträva efter att bedriva undervisningen under terminen och veckorna, så att vi inte behöver förlänga terminen eller bedriva undervisning på helger.

AcadeMedias beredskap för att stänga skolor och gå över till distansundervisning är god.

Så länge skolan är öppen måste lärarna i första hand fokusera på de elever som är i skolan. Distansundervisning kan i särskilda fall ges till elever som av olika skäl inte är i skolan, även om skolan formellt är öppen. Dessa elever måste, tillsammans med sina vårdnadshavare, ta ett visst ansvar själva. De som är hemma får samma hjälp de normalt får för att inte komma efter i sina studier. Vi rekommenderar att friska elever är i skolan och studerar, har man symtom (även lindriga sådana) på luftvägsinfektion ska man stanna hemma tills man är frisk, därefter ytterligare två dagar.

Vi måste som stor aktör i en samhällsbärande sektor följa de expertråd som ges från bland annat regering och Folkhälsomyndigheten. Just nu är rådet att hålla för- och grundskolor öppna. För att det ska fungera krävs att alla med symtom på luftvägsinfektion (även milda) stannar hemma tills de är helt friska samt två ytterligare dagar.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor och vuxenutbildningar övergår till distansundervisning från den 18 mars 2020. AcadeMedia följer denna rekommendation för dessa utbildningar där det är möjligt. Rekommendationen från regeringen att stänga gymnasieskolor, och låta de medarbetare som kan jobba hemifrån, beror inte på att skolan eller arbetsplatsen i sig är en risk. Folkhälsomyndigheten vill däremot begränsa resandet bland landets gymnasieelever, som ofta reser längre till sina skolor än vad för- och grundskoleelever gör.

Bland våra vårdnadshavare/föräldrar finns många individer som har jobb som är viktiga för att samhället ska fungera, som poliser, vårdpersonal och medarbetare inom omsorgen. Stängda för- och grundskolor får konsekvenser för flera sektorer i samhället som är absolut nödvändiga. Vi har också många barn som inte har något tryggt hem att gå till under dagarna. Därför väljer vi att hålla våra för- och grundskolor öppna så länge riktlinjerna från myndigheterna inte säger något annat.

Eftersom smittskyddsorganisationen i vissa delar av landet nu har slutat testa misstänkta fall, kommer vi framöver inte att veta om en elev eller medarbetare är smittad av corona eller något annat virus vid sjukdom. Anledningen till att man har slutat testa är att vi nu har en allmän spridning av viruset.

Nej, vi godkänner inte distansundervisning eller frånvaro av denna orsak. Friska elever har skolplikt så länge skolan bedriver undervisning och inte meddelar något annat. Intyg från läkare krävs för att rektor ska kunna göra undantag från denna regel.

Lärarna måste i första hand fokusera på de elever som är i skolan, så länge skolan är igång. distansundervisning kan i särskilda fall ges till elever som av olika skäl inte är i skolan, även om skolan formellt är öppen. Dessa elever måste, tillsammans med sina vårdnadshavare, ta ett visst ansvar själva. De som är hemma får samma hjälp de normalt får för att inte komma efter i sina studier. Vi rekommenderar att friska elever är i skolan och studerar, har man symtom (även lindriga sådana) på luftvägsinfektion ska man stanna hemma tills man är frisk, därefter ytterligare två dagar.

Skolverket beslöt den 23 mars att ställa in de nationella proven för landets grund- och gymnasieskolor samt komvux (sfi och gymnasiala kurser) fram till den 30 juni 2020.  Skälet är enligt Skolverket att proven inte är möjliga att genomföra på ett likvärdigt sätt i den situation som nu råder. Skolorna måste i stället fokusera på att ge eleverna den undervisning de har rätt till, utifrån dagens mycket speciella situation.

Har en elev haft symptom på luftvägsinfektion, till exempel snuva, svårt att andas, hosta, halsont och feber (även lindriga sådana) ska eleven ska vara hemma i två dagar efter eleven blivit symptomfri. Vid övriga sjukdomar gäller de vanliga reglerna om hur länge man ska vara hemma innan man går till skolan igen.

Förskolor och skolor arrangerar inte allmänna sammankomster och omfattas alltså inte av denna nya lag. Det är samma personer som kommer till förskolan och skolan varje dag.

 

Speciellt för vuxenstuderande

Prata med din lärare eller skolledaren. 

Det varierar beroende på ort och utbildning. Du kommer att bli kallad och där framgår om inskrivningen sker digitalt eller på plats. 

Ja, du går till din utbildning som vanligt. Arbetsförmedlingens tjänster kommer enligt nya riktlinjer från 19 mars i den mån det är möjligt att göras om till distansutbildningar. Så fort vi vet hur detta kommer att påverka din utbildning så kommer du att få instruktioner av din utbildare.  

Innehållsansvarig

Uppdaterad