Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Frågor och svar – medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nedan finns några av de vanligaste frågorna med svar som för närvarande ställs om coronaviruset och risken för smittspridning. Denna text uppdateras kontinuerligt

Frågor om sjukskrivning

Din chef gör bedömningen om vilka medarbetare som måste vara på arbetsplatsen för att kunna upprätthålla en bra kvalitet i verksamheten.  Gör din chef bedömningen att du kan utföra dina arbetsuppgifter hemifrån kan ni komma överens om att du kan jobba hemma. Då ska riktlinjer om hemarbete följas. Har du inte arbetsuppgifter som kan utföras från hemmet behöver du läkarintyg för att kunna vara hemma. Då ska du vara sjukskriven.

Ja, om du har/känner av symtom på luftvägsinfektion (svårigheter att andas, halsont, hosta och feber) ska du gå hem direkt. Sjukanmäl dig som vanligt,  du får sjuklön och sjukpenning (ingen karensdag enligt beslut från regeringen under perioden 11 mars – 11 maj 2020). Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla som har symtom på luftvägsinfektion (även lindriga sådana) ska avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Man ska vara hemma två dagar efter att man blivit symtomfri.

Blir du sjuk registrerar du din sjukfrånvaro i Medvind. När du är tillbaka i arbete friskanmäler du dig i Medvind. Du kommer att få ett ordinarie karensavdrag på din lön. Sedan kommer du behöva ansöka om ersättning för den karensdagen från Försäkringskassan. Rutin för detta är ännu inte klart. Läs mer på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla som har symtom på luftvägsinfektion (även lindriga sådana) ska avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Om du har lindrigare symptom så bör du gå hem, men du kan inte bli tvingad. Det Folkhälsomyndigheten nu säger är att vi alla har ett ansvar, både som individer och organisationer, att inte sprida någon smitta vidare.

Regeringen har tillfälligt tagit bort karensdagen. Den slopade karensdagen gäller mellan den 11 mars – 11 maj 2020.

Du kommer att få ett ordinarie karensavdrag på din lön. Sedan kommer du att behöva ansöka om ersättning för den karensdagen från Försäkringskassan. Rutin för det är ännu inte klart. Läs mer på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler.

Sjukfrånvaro registreras i Medvind. När du är tillbaka i arbete friskanmäler du dig i Medvind.

Nej , ingen retroaktivitet bakåt i tid.

Reglerna om smittbärarpenning innebär att den medarbetare som av läkare konstaterats bära på smitta, men inte är sjuk, och inte får komma till arbetsplatsen kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

I nuläget behöver du inte registrera karantän i Medvind utan du rapporterar vanlig arbetad tid.

Regeringen har slopat karensdagen från den 11 mars 2020. För närvarande regeln om slopad karensdag fram till den 11 maj.

Tecken på symptom kan också vara till exempel allergier eller astma så det är inte säkert att det finns anledning till oro.  Prata med din chef och be chefen att ha dialog med din kollega.

Sjukskrivning fungerar som vanligt, är du sjuk och inte kan arbeta ska du sjukskriva dig, då får du inte lön utan sjukpenning. Är du satt i karantän av myndigheterna handlar de t.o.m att du ska hålla dig hemma för att undvika smittspridning. Är du satt i karantän och det är i dialog med din chef möjligt att arbeta hemifrån är det med lön.
Den medarbetare som är sjuk ska sjukanmäla sig till sin arbetsgivare och får sjuklön och sjukpenning som vid annan sjukdom. Reglerna om smittbärarpenning innebär att den medarbetare som av läkare konstaterats bära på smitta, men inte är sjuk, och inte får komma till arbetsplatsen kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan

Regeringen har fattat beslut om att slopa både kravet på läkarintyg till arbetsgivaren den åttonde sjukdagen och kravet på läkarintyg till Försäkringskassan från dag 15. Dock måste läkarintyg skickas in till Försäkringskassan om du fortfarande är hemma efter 21 sjukdagar.

Från och med den 19 mars 2020 och tills vidare behöver du inte längre skicka in ett intyg till Försäkringskassan när ditt barn har varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Detta gäller oavsett orsaken till ditt barns sjukdom eller smitta. Mer info finns hos Försäkringskassan.

Regeringen har fattat beslut om att slopa både kravet på läkarintyg till arbetsgivaren den åttonde sjukdagen och kravet på läkarintyg till Försäkringskassan från dag 15. Dock måste läkarintyg skickas in till Försäkringskassan om du fortfarande är hemma efter 21 sjukdagar.

Regeringen har fattat beslut om att slopa både kravet på läkarintyg till arbetsgivaren den åttonde sjukdagen och kravet på läkarintyg till Försäkringskassan från dag 15. Dock måste läkarintyg skickas in till Försäkringskassan om du fortfarande är hemma efter 21 sjukdagar.

 

Frågor om resor och semester

Ledighetsansökningar som inkommer med önskan om ledighet för de närmaste 2 månaderna kommer att avslås. Detta för att säkra upp bemanningssituationen om vi får en hög sjukfrånvaro.

Medarbetare som inte kan komma hem från sin semesterort ska rådgöra med sin chef om vilken typ av ledighet medarbetaren ska ha under perioden då hen inte kan utföra sitt arbete. Antingen semester, om sådan finns att ta ut,  eller tjänstledighet utan lön.

 

Frågor om hemarbete

Din chef gör bedömningen om vilka medarbetare som måste vara på arbetsplatsen för att kunna upprätthålla en bra kvalitet i verksamheten.  Gör din chef bedömningen att du kan utföra dina arbetsuppgifter hemifrån kan ni komma överens om att du kan jobba hemma. Då ska riktlinjer om hemarbete följas. Har du inte arbetsuppgifter som kan utföras från hemmet behöver du läkarintyg för att kunna vara hemma. 

I hemmet kan det vara svårt att få till lika bra arbetsmiljömässiga förutsättningar som på arbetsplatsen. Vid hemarbete ligger ett stort ansvar på medarbetaren att se till att arbetsmiljön och arbetsställningen blir tillfredsställande. En chef som medger hemarbete ska ha gjort bedömningen utifrån att medarbetaren har teknisk utrustning och övriga förutsättningar för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt hemifrån. Här är det viktigt med en dialog mellan närmaste chef och medarbetare. Arbetsgivaren kan inte bekosta eller utföra tekniska installationer i medarbetarens hem som exempelvis bredband.

Se AcadeMedias riktlinjer för hemarbete på denna webbsida.

Under den tid en medarbetare utför arbete för arbetsgivaren gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA) oavsett när och var arbetet utförs. I medarbetarens hem gäller dock  inte arbetsgivarens försäkringar när arbete inte utförs. Om ett olycksfall händer i hemmet som inte direkt har med arbetet att göra gäller alltså inte arbetsgivarens försäkring. Därför kan det vara bra att se över sitt privata försäkringsskydd vid olycksfall. Det är också, som alltid, viktigt att medarbetaren har en hemförsäkring som kan täcka stöld eller inbrott om arbetsgivarens utrustning blir stulen. Arbetsgivaren kommer enligt de riktlinjer som gäller för hemarbete täcka medarbetarens självrisk om detta skulle inträffa.

Rektor har enligt skollagen mandat att organisera arbetet på skolan utifrån omständigheterna, så att undervisning och övrig verksamhet kan säkerställas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar hemarbete i den mån det är möjligt. AcadeMedia kommer skyndsamt att göra detsamma för sina medarbetare på enheter som bedriver distansundervisning. Detta sker i takt med att distansundervisningen kommit igång och förutsättningarna för hemarbete är säkerställda av rektor. Observera att förutsättningarna kan skilja sig åt mellan skolor beroende på lokala omständigheter. Skolorna kommer därför vid behov att låta lärare som är centralt viktiga för verksamheten för distansundervisningen arbeta på skolan. Dessa undantag sker när det är nödvändigt och utifrån rektors bedömning.

Folkhälsomyndigheten uppmanar skolaktörer att hålla förskolor och grundskolor öppna. Academedia följer denna riktlinje vilket innebär att friska medarbetare i för- och grundskola ska fortsätta gå till sin arbetsplats om  rektor inte fattat annat beslut för den enskilde individen.

 

Övriga frågor

Medarbetaren måste ta en dialog med närmaste chef  om vilken typ av ledighet som kan komma i fråga. Föräldraledighet (ej VAB), semester eller obetald tjänstledighet. AcadeMedia bevakar om det kommer någon form av reglering från regeringen kring ersättning för denna typ av ledighet men i dagsläget 2020-03-20 finns ingen sådan lösning.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad