Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Elevhälsa

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från och med förskoleklass har elever rätt till elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Med det menas tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare och specialpedagogisk kompetens. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö, både för sin kunskapsutveckling och för sin personliga utveckling.

Elevhälsans roll ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Arbetet med att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever, och för att eleverna ska uppnå högsta möjliga måluppfyllelse, sker i samråd med skolans lärare och övrig personal. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Arbetet med elevhälsa sker på tre olika nivåer inom AcadeMedia.

Skolnivå

På varje skola finns en lokal elevhälsa som ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröja hinder för lärande och utveckling.

Huvudmannanivå

På huvudmannanivå finns stöd för det lokala arbetet och skolans elevhälsoarbete följs upp genom de centrala kvalitetsfunktioner som finns under respektive huvudman.

En del av det stöd och den support som ges är kompetensutvecklingsinsatser och nätverksträffar samt att stödverktyg och material läggs ut dels på AcadeMedias gemensamma intranät och dels på de olika huvudmännens intranät. Genom detta ges förutsättningar för att uppnå en likvärdig och kvalitativ elevhälsa inom AcadeMedias samtliga verksamheter.

Koncernnivå

På koncernnivå i AcadeMedia finns även stöd och support för huvudmannens arbete med elevers rätt till elevhälsa i skolan. I samverkan med de olika huvudmännen inom AcadeMedia samlas koncernövergripande kunskap om elevhälsa. En viktig uppgift är att skapa likvärdig och kvalitativ elevhälsa för alla verksamheter inom AcadeMedia.

Inom förskolan finns inte begreppet elevhälsa, men alla förskolor inom AcadeMedia arbetar främjande med barns hälsa, lärande och utveckling.

Kontaktpersoner elevhälsa

Grundskolan

Vittra och Pysslingen skolor

Annica Roxström, chef centrala elevhälsan annica.roxstrom@academedia.se
Anna Lanneborn, ledningsansvarig skolsköterska, anna.lanneborn@academedia.se
Lotta Ljungberg, ledningsansvarig skolsköterska, anne-charlotte.ljungberg@academedia.se
Charlotte Friberg, medicinsk verksamhetschef, charlotte.friberg@academedia.se
Karl Annerberg, systemadministratör och utbildare PMO, karl.annerberg@academedia.se
Malin Bruhn, ledningsansvarig skolpsykolog, malin.bruhn@academedia.se
Rebecca Jernström, samordnande skolkurator, rebecca.jernstrom@academedia.se
Therese Saksö, ledningsansvarig skolöverläkare, therese.sakso@academedia.se
Hanna Rondahl, samordnande specialpedagog hanna.rondahl@academedia.se

Kontaktuppgifter till varje skolas elevhälsa framgår av respektive skolas hemsida och kan även lämnas av skolans rektor.

Gymnasieskolan

Marte Torp, chef centrala elevhälsan/medicinsk verksamhetschef, marte.torp@academedia.se
Kristina Bähr, skolöverläkare, kristina.bahr@academedia.se
Monika Mattsson, samordnande specialpedagog, monika.mattsson@academedia.se
Henrietta Gellert, samordnande skolsköterska, henrietta.gellert@academedia.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan på respektive skola kan lämnas av skolans rektor.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad