Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Egenvård

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra eller utför med hjälp av någon annan. Egenvård i förskolan utgår från förskolans tillsynsansvar och den lagstiftning som styr bedömningen av egenvård.

Vårdnadshavares tillsynsansvar regleras i föräldrabalken kapitel 6. Tillsynsansvaret övergår från vårdnadshavarna till förskolan under den tid då barnet befinner sig i verksamheten. Förskolan har genom sitt tillsynsansvar ett ansvar för att ett barn får hjälp med sin egenvård. Förskolans tillsynsansvar och vilka åtgärder som krävs förändras med barnets ålder, mognad och övriga omständigheter.

Läs mer i Skolverkets faktablad här.

Innehållsansvarig

Uppdaterad