Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Egenvård gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ibland behöver elever någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i skolan. Om en läkare bedömt att åtgärden kan utföras som egenvård så kan eleven, en förälder eller skolpersonal utföra åtgärden efter instruktion.

Den hälso- och sjukvård som patienten utför själv, eller med hjälp av någon som inte är hälso- och sjukvårdspersonal, är egenvård och omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Hälso- och sjukvårdens bedömning, planering och uppföljning av egenvårdsbeslut räknas som hälso- och sjukvård och omfattas av gällande lagstiftning och författningar

Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer och fattar beslut om egenvård ska planera vården tillsammans med elev, vårdnadshavare och skolan.

Riktlinjer för egenvård:

1. Vårdnadshavare/ elev informerar skolan om behov av egenvård för elev.

2. Vårdnadshavare/ elev informerar tillsammans med rektor berörd personal om elevens behov av egenvård samt fyller i Handlingsplan för egenvård. Vårdnadshavare/ elev kan själva utbilda/ informera av rektor utsedd personal i egenvården. Rektor ansvarar från skolan för eventuell kontakt med behandlande enhet i samband med planering av egenvård och utbildningsinsatser. Elevhälsans medicinska insats kan fungera som ett stöd för rektor i detta arbete.

3. Berörd personal undertecknar handlingsplanen tillsammans med rektor och vårdnadshavare som ska förvaras i låst skåp i personalrummet/motsvarande tillsammans med läkemedlet i en låda märkt med elevens namn så att informationen är tillgänglig för berörd personal.

4. Rektor är ansvarig för att personalen har kompetens att genomföra egenvården samt att egenvården alltid kan genomföras när eleven är i verksamheten. Elevhälsans medicinska insats kan vara ett stöd vid utbildnings- och informationsinsatser till personal.

Skolverkets PM om egenvård i förskolan och skolan

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård

Innehållsansvarig

Uppdaterad