Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Egenvård gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ibland behöver elever någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i skolan. Om en läkare bedömt att åtgärden kan utföras som egenvård så kan eleven, en förälder eller skolpersonal utföra åtgärden efter instruktion.

Den hälso- och sjukvård som patienten utför själv, eller med hjälp av någon som inte är hälso- och sjukvårdspersonal, är egenvård och omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Hälso- och sjukvårdens bedömning, planering och uppföljning av egenvårdsbeslut räknas som hälso- och sjukvård och omfattas av gällande lagstiftning och författningar

Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer och fattar beslut om egenvård ska planera vården tillsammans med elev, vårdnadshavare och skolan.

Riktlinjer för egenvård:

1. Vårdnadshavare/ elev informerar skolan om behov av egenvård för elev.

2. Vårdnadshavare/ elev informerar tillsammans med rektor berörd personal om elevens behov av egenvård samt fyller i Handlingsplan för egenvård. Vårdnadshavare/ elev kan själva utbilda/ informera av rektor utsedd personal i egenvården. Rektor ansvarar från skolan för eventuell kontakt med behandlande enhet i samband med planering av egenvård och utbildningsinsatser. Elevhälsans medicinska insats kan fungera som ett stöd för rektor i detta arbete.

3. Berörd personal undertecknar handlingsplanen tillsammans med rektor och vårdnadshavare som ska förvaras i låst skåp i personalrummet/motsvarande tillsammans med läkemedlet i en låda märkt med elevens namn så att informationen är tillgänglig för berörd personal.

4. Rektor är ansvarig för att personalen har kompetens att genomföra egenvården samt att egenvården alltid kan genomföras när eleven är i verksamheten. Elevhälsans medicinska insats kan vara ett stöd vid utbildnings- och informationsinsatser till personal.

Egenvårdsplan för skoldagen-elever med diabetes

Skolverket om egenvård i förskolan och skolan

Egenvård på Socialstyrelsens webbplats

Meddelandeblad om Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård hos Socialstyrelsen

Innehållsansvarig

Uppdaterad