Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Specialpedagogisk insats gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den specialpedagogiska kompetensen arbetar tillsammans med övriga funktioner i den samlade elevhälsan för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och för att “skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven” (Vägledning för elevhälsan). Precis som övriga delar av elevhälsan arbetar den specialpedagogiska kompetensens främst hälsofrämjande och förebyggande.

Nyhet- Utbildningar på Academy
Du anmäler dig här till utbildningar för specialpedagogisk kompetens för gymnasiet.

Aktuellt för specialpedagoger
Följ gruppen specialpedagoger på gymnasiet (workplace) för att få nyheter och tips kring det specialpedagogiska uppdraget på gymnasiet. 

Lästips och länkar för specialpedagoger

Elevhälsans specialpedagogiska insats har till uppgift att tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete som syftar till en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna. Specialpedagogisk kompetens tas tillvara i arbetet med att identifiera och anpassa den pedagogiska verksamheten efter olika elevers behov, se mer i Skolverkets allmänna råd.

Den specialpedagogiska insatsens mer specifika arbetsuppgifter innefattar bland annat att:

  • Samarbeta kontinuerligt och strukturerat med pedagogisk och annan personal på skolan
  • Stödja den pedagogiska personalen i arbetet med att ge alla elever ledning och stimulans i undervisningen
  • Stödja den pedagogiska personalen i arbetet med extra anpassningar
  • Kartlägga hinder och möjligheter i skolans fysiska, sociala och pedagoiska miljöer samt arbeta med att kontinuerligt utveckla dessa miljöer
  • Stödja lärare i utredning av elevs behov av särskilt stöd genom att analysera kartläggningar och göra pedagogiska bedömningar
  • Utforma och genomföra åtgärdsprogram tillsammans med ansvarig lärare
  • Ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
  • Bistå ledningen med specialpedagogiskt perspektiv i frågor som har betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa

För aktuella länkar till Skolverket, SPSM och andra myndigheter se startsidan för Gymnasiets elevhälsoarbete här på medarbetarwebben.

Behöver du stöd är du alltid välkommen att maila eller ringa.

Monika Mattsson

Samordnande Specialpedagog
AcadeMedias Gymnasieskolor

Mobil 0701-904277
monika.mattsson@academedia.se

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad