Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Avvikelses- och rapporthantering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För AcadeMedias gymnasiesegment sker rapporteringen enligt följande:

 1. Vårdpersonal anmäler händelser, risker och tillbud till SÖL och MVC genom internmeddelande i PMO.
 2. Medicinsk verksamhetschef i samarbete med SÖL hanterar avvikelse och beslutar om intern åtgärd samt beslut om anmälan enligt Lex Maria eller Lex Sarah ska ske till IVO.

Avvikelseområden för medicinska händelser:

 • Kommunikation och informationsöverföring mellan enheter och personalgrupper.
 • Utbildning och kompetens ska säkerställas och vidareutvecklas för respektive yrkeskategori och kompetensområde.
 • Miljö, apparatur och utrustning ska säkerställas för att uppfylla kravet på medicinsk säkerhet.
 • Läkemedelshantering ska säkerställas med fastslagna rutiner och säkerhet kring administration och ordination.
 • Misstag och felbedömningar ska bedömas i varje enskilt fall för att utreda orsaker till detta.
 • Förväxlingar och glömska.

Rapportering av suicid/suicidförsök:

 • Suicidförsök och genomförda suicid ska anmälas genom internmeddelande till SÖL i PMO.
 • Vid suicidförsök ska en hälsouppföljning läggas för uppföljning av stöd hos extern vårdgivare inom 14 dagar  med månad – år samt följande formulering: ” Psykisk ohälsa, uppföljning hos extern vårdgivare?”

Stöd för avvikelse/rapportering se dokument i lila lådan till höger.

Riktlinjer för arbetet med patientsäkerhet regleras av:

 • Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)
 • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
 • Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2011:9)
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40)
 • Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF-FS 2017:41)

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad