Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Avvikelses- och rapporthantering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För AcadeMedias gymnasiesegment sker rapporteringen enligt följande:

 1. Vårdpersonal anmäler händelser, risker och tillbud till SÖL och MVC genom internmeddelande i PMO.
 2. Medicinsk verksamhetschef i samarbete med SÖL hanterar avvikelse och beslutar om intern åtgärd samt beslut om anmälan enligt Lex Maria eller Lex Sarah ska ske till IVO.

Avvikelseområden för medicinska händelser:

 • Kommunikation och informationsöverföring mellan enheter och personalgrupper.
 • Utbildning och kompetens ska säkerställas och vidareutvecklas för respektive yrkeskategori och kompetensområde.
 • Miljö, apparatur och utrustning ska säkerställas för att uppfylla kravet på medicinsk säkerhet.
 • Läkemedelshantering ska säkerställas med fastslagna rutiner och säkerhet kring administration och ordination.
 • Misstag och felbedömningar ska bedömas i varje enskilt fall för att utreda orsaker till detta.
 • Förväxlingar och glömska.

Rapportering av suicid/suicidförsök:

 • Suicidförsök och genomförda suicid ska anmälas genom internmeddelande till SÖL i PMO.
 • Vid suicidförsök ska en hälsouppföljning läggas för uppföljning av stöd hos extern vårdgivare inom 14 dagar  med månad – år samt följande formulering: ” Psykisk ohälsa, uppföljning hos extern vårdgivare?”

Stöd för avvikelse/rapportering se dokument i lila lådan till höger.

Riktlinjer för arbetet med patientsäkerhet regleras av:

 • Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)
 • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
 • Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2011:9)
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40)
 • Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF-FS 2017:41)

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad