Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

EMI basuppdrag

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Stöd i planering: Basuppdrag EMI gy 20-21, dokument i lila rutan till höger.

Hälsobesök år 1 gymnasiet

Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll. Hälsobesöket genomförs enligt riktlinjer i metodboken och i samverkan med elev.

Det enskilda samtalet med gymnasieeleven kan i första hand utgå från vad eleven själv uppfattar som angeläget. Eventuella undersökningar görs utifrån aktuella hälsoproblem eller frågeställningar.
Elever som påbörjar vissa gymnasieprogram kan behöva särskilda bedömningar och undersökningar. Det kan också behövas inför en del arbetsplatsförlagt lärande.

Vaccination

Barnvaccinationer ska erbjudas av landsting samt kommuner och andra huvudmän inom skolväsendet som har ansvar för elevhälsan enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800). Utbildningens huvudman ansvarar för att erbjuda de vaccinationer som ingår i allmänna vaccinationsprogrammet. Skolsköterskans ska således bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas om det finns behov samt fullfölja vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram.

Öppen mottagning

Elevhälsans medicinska insats ska regelbundet erbjuda öppen mottagning. Genom besök på den öppna mottagningen kan eleven tillsammans med skolsköterskan också reflektera över hur eleven kan påverka sin hälsa och livssituation. Skolsköterskans mottagningsverksamhet är därför en viktig del i elevhälsans generella hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Enklare sjukvårdsinsatser

Enligt skollagen har eleven rätt att vid behov få enklare sjukvårdsinsatser. Med enklare sjukvårdsinsatser avses exempelvis omplåstring eller preliminära bedömningar vid smärre olyckor under utbildningsmoment.

Innehållsansvarig

Uppdaterad