Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hälsobesök gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Det enskilda samtalet med gymnasieeleven kan i första hand utgå från vad eleven själv uppfattar som angeläget. Eventuella undersökningar görs utifrån aktuella hälsoproblem eller frågeställningar. Elever som påbörjar vissa gymnasieprogram kan behöva särskilda bedömningar och undersökningar.

Kod till Hälsoenkät lämnas ut till elev inför planerat hälsosamtal, gärna i samband med inbjudan, för att få en så aktuell bild som möjligt inför hälsosamtalet. Se dokument i lila lådan, eEnkät manual skolsköterska.

Hälsoenkäten har två syften:

 • Det ena är att ge underlag för hälsosamtalet där den enskilda elevens hälsa och situation följs upp.
 • Det andra är att ge skolan underlag kring hälsoläget bland eleverna som grupp. Denna information kan hjälpa skolan att prioritera sitt hälsofrämjande arbete.

Hälsobesökets innehåll

Samtal med eleven om bland annat:

 • Upplevelsen av skolsituation och inlärning
 • Hälsa utifrån ett yrkesmedicinsk perspektiv på vissa gymnasieprogram, eventuellt tillsammans med SYV
 • Kamratrelationer
 • Hälsoproblem
 • Hemsituation och eventuell oro
 • Matvanor och fysisk aktivitet
 • Tobak, alkohol och narkotika
 • Sexualitet, preventivmedel och förebyggande av sexuellt överförbara infektioner

Undersökning och bedömning av:

 • Längd
 • Vikt
 • Rygg
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling
 • Riktade undersökningar utifrån specifik frågeställning eller gymnasieprogram (till exempel hud, färgsinne, syn eller hörsel).
 • Vaccinationer

Återkoppling av hälsobesöket ges på gruppnivå till rektor och EHT i samråd med rektor, samt vid behov på individnivå till elevhälsan med elevs samtycke.

Det kan behövas ytterligare insatser inför en del arbetsplatsförlagt lärande (se sidan APL och Specifika Hälsoundersökningar).

Kunskapsstöd

Att samtala med barn- Socialstyrelsen

Bedöma barns mognad för delaktighet- Socialstyrelsen

Mognadsbedömning för barns delaktighet- Kunskapsguiden

Relaterade länkar

Hälsokrav i olika yrken

Framtid.se – Yrken

Kunskapsguiden.se

UMO

FrågaChans.nu

Jag vill veta

Länkar till bildbank för stöd i samtal

Picto-Selector

…och Google.

Innehållsansvarig

Uppdaterad