Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Journaladministration

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Journal upprättas i PMO genom import av klasslistor från SchoolSoft varje dygn. Ingen journal får upprättas manuellt av skolsköterska i PMO. Vid behov kontakta samordnande skolsköterska eller MVC.

Skolsköterska och skolläkare som dokumenterar i patientjournal ansvarar själv för sin dokumentation.

Se dokument i lila rutan till höger för gymnasiesegmentets riktlinjer för administration av journaler.

För att komma till AcadeMedias information och checklista för hantering av elever med skyddade personuppgifter klicka här

Skicka intyg/kopior försäkringsbolag

Intyg/kopior som begärs av andra än eleven själv ska vara skriftliga och samtycke ska finnas. Dokumentera i PMO vart intyg/kopior är skickade med kontaktorsak- Ny- Administration, Anteckning- Ny- Administration, Scanna medgivande i PMO under Dokument-Ny-Journalrekvisition försäkringsbolag.

Styrdokument

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.
Läs mer om Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:40)

Patientdatalagen (2008:355) tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal.
Läs mer om Patientdatalagen (2008: 355)

Enligt 16 § i arkivlagen får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om arkivvården i den egna kommunen.
Läs mer om arkivlagen (1990:782)

SKL hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad