Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Journaladministration

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Journal upprättas i PMO genom import av klasslistor från SchoolSoft varje dygn. Ingen journal får upprättas manuellt av skolsköterska i PMO. Vid behov kontakta samordnande skolsköterska eller MVC.

Skolsköterska och skolläkare som dokumenterar i patientjournal ansvarar själv för sin dokumentation.

Se dokument i lila rutan till höger för gymnasiesegmentets riktlinjer för administration av journaler.

För att komma till AcadeMedias information och checklista för hantering av elever med skyddade personuppgifter klicka här

Skicka intyg/kopior försäkringsbolag

Intyg/kopior som begärs av andra än eleven själv ska vara skriftliga och samtycke ska finnas. Dokumentera i PMO vart intyg/kopior är skickade med kontaktorsak- Ny- Administration, Anteckning- Ny- Administration, Scanna medgivande i PMO under Dokument-Ny-Journalrekvisition försäkringsbolag.

Styrdokument

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.
Läs mer om Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:40) (HSLF-FS 2020:56)

Patientdatalagen (2008:355) tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal.
Läs mer om Patientdatalagen (2008: 355)

Enligt 16 § i arkivlagen får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om arkivvården i den egna kommunen.
Läs mer om arkivlagen (1990:782)

SKR hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad