Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Journaladministration

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Journal upprättas i PMO genom import av klasslistor från SchoolSoft varje dygn. Ingen journal får upprättas manuellt av skolsköterska i PMO. Vid behov kontakta ledningsansvarig skolsköterska eller MVC på telefon.

Skolsköterska och skolläkare som dokumenterar i patientjournal ansvarar självständig för sin dokumentation enligt riktlinjer.

Se dokument i lila rutan till höger för gymnasiesegmentets riktlinjer för administration av journaler.

För att komma till AcadeMedias information och checklista för hantering av elever med skyddade personuppgifter klicka här

Skicka intyg/kopior till försäkringsbolag, polis, socialtjänst och liknande se dokument i lila rutan till höger.

Styrdokument

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.
Läs mer om Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:40) (HSLF-FS 2020:56)

Patientdatalagen (2008:355) tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal.
Läs mer om Patientdatalagen (2008: 355)

SKR hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad