Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hälsouppföljning- riktlinje och dokumentation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Elever som efter genomgång av inhämtad journal eller under hälsobesök bedöms vara i behov av uppföljning av skolsköterska eller skolläkare ska dokumenteras i PMO under Hälsouppföljning. Målet är att eleven inte ska glömmas bort vid skolbyte eller om flera aktörer är delaktiga och det kan vara oklart vem som ansvarar för uppföljningen.

Definition:
Elever i behov av uppföljning av elevhälsans medicinska insats

 • Längd, vikt, rygg, syn, hörsel
 • Pubertetsutveckling
 • Vaccination
 • Journaladministration – saknad journal
 • Hög frånvaro
 • Måttlig till svår psykisk ohälsa som hänvisas till annan vårdgivare

Dokumentation

Elever enligt definition ovan ska dokumenteras under Hälsouppföljning i PMO.

Klicka Hälsouppföljning- Ny i samband med dokumentation av eleven. Kontrollera att rutan På bevakning är i bockat.

 • Samtliga elever ska sättas upp till Bevakningslista vid dokumentation
 • Om en elev står under Hälsouppföljning kan det innebära uppföljning av annan kompetens inom elevhälsan förutom den medicinska. Bedömer man att eleven är i behov av stöd ska den stå med på bevakningslistan enligt definition ovan.
 • Tidpunkt för uppföljning ska anges med månad och år i början av kommentarsrutan.

Dokumentation under Hälsobevakning ska innehålla bedömning, åtgärd och planerad uppföljning.
Åtgärd och uppföljning enligt riktlinjer för varje enskilt behov som identifieras.

Uppföljning och bevakning

I Mitt Arbete i PMO ser man under Bevakning- Hälsouppföljning bevakning vilka elever som är kontrollelever. Genomgång av Hälsobevakning ska ske minst 4 gånger fördelat per läsår enligt följande: oktober, december, februari och april.

Skolsköterska ansvarar för att ha en uppdaterat lista över elever i behov av uppföljning på sin skola.
Skolsköterska eller skolläkare ska bedöma om en elev ska stå kvar som kontrollelev efter genomgång enligt lista.

Innehållsansvarig

Uppdaterad