Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Läkemedel

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

De läkemedel som hanteras inom elevhälsans medicinska insats är vacciner och läkemedel för vissa akuta sjukdomstillstånd samt för enklare övriga sjukvårdsinsatser.
Läkemedel är de preparat som finns i upptagna i FASS. Receptfria preparat är så kallade handelsvara.

Sjuksköterskors behörighet regleras i:

  • Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel (HSLF-FS 2018:43)
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37)

• Ordination enligt generella direktiv avser ordination av läkemedel som gäller för elever vid vissa angivna tillstånd, utan att en särskild individuell ordination behöver ges. Läkemedel som ordineras enligt generella direktiv får ges endast efter att behovsbedömning gjorts av en sjuksköterska.
• Skolsköterskan ansvarar för att läkemedel utifrån ordinationslistan finns på skolan.
• Endast skolsköterska får iordningställa och administrera läkemedel. Lärare kan inte få delegation att dela ut läkemedel från skolsköterskans förråd.
• Läkemedel i skolsköterskans förråd ska förvaras i låst skåp och vara oåtkomliga för obehöriga. Personliga läkemedel ordinerade på recept till elever får inte förvaras på skolsköterskans  mottagning.
• Skolsköterskan ansvarar för att läkemedlen har giltig hållbarhetstid genom egenkontroll den 30. varje månad.

Rapportering av läkemedelsbiverkning:
För rapportering av biverkningar som uppkommit vid behandling med läkemedel kan antigen rapporteras via blanketten som finns till höger eller via följande formulär direkt på Läkemedelsverkets hemsida: Biverkningsrapport

Innehållsansvarig

Uppdaterad