Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ny elev

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

När en elev påbörjar sina studier år 1 på gymnasiet eller under pågående läsår i alla årskurser behöver elevhälsans medicinska insats skaffa sig en bild över elevens hälsa, behov av kommande insatser samt tidigare kontakter med skolsköterska och skolläkare.

Rutin för information om att elev börjat på skolan:
För att du som skolsköterska ska få information om att elev börjat på skolan kan du antigen fråga din administratör om att få information till dig genom lämplig kanal om elever som börjar en gång per vecka eller ha som rutin att själv uppsöka administratör en gång per vecka för information.

Journal upprättas i PMO genom import av klasslistor från SchoolSoft varje dygn. Tänk på att elev och vårdnadshavares kontaktuppgifterna inte körs mot folkbokföringen utan att dessa skrivs in av elev och/eller vårdnadshavare själva.
Ingen journal får upprättas manuellt av skolsköterska i PMO. Vid behov kontakta ledningsansvarig skolsköterska eller MVC.

Riktlinjer för hantering av journaler gå till Journaladministration

För att komma till AcadeMedias information och checklista för hantering av elever med skyddade personuppgifter klicka här

Riktlinje för att inhämta tidigare EMI-journal

I samband med att en ny elev börjar på skolan ska skolsköterska omgående inhämta medgivande till att få överföra journal från tidigare skola/vårdgivare.

 • Använd journalrekvisition för respektive verksamhet, se dokument i rutan till höger.
 • Korrigera adressuppgifterna på blanketten så att det överensstämmer med aktuell skola.
 • Kopiera in din skolas E-ID i PMO på blanketten, se dokument i lila rutan till höger för din skolas gymnasieområde.
 • Innan ifylld rekvisition skickas iväg till tidigare skola kontrollera om elev har kryssat i ja eller nej för skyddade personuppgifter:
  Om elev har kryssat i ja: EMI-journal från tidigare skola ska EJ efterfrågas med rekvisition om inte elev/vårdnadshavare ger sitt tillstånd till detta. Prata med elev och vh. Se riktlinje
 • Kontrollera om elev har kryssat i ja eller nej till att journal ska överföras:
  Om elev kryssat i nej: Scanna in rekvisitionen i PMO och skriv i journalanteckning att elev sagt nej till överföring av tidigare EMI-journal. Efter att rekvisition är inscannat i PMO kan den strimlas.
  Om elev kryssat i ja: skriv datum på rekvisitionen och ta därefter en kopia. Spara kopia på rekvisitionen i egen mapp/pärm i journalskåpet.
 • Bifoga blanketten Juridiskt underlag för elevs medgivande till medicinsk journal vid behov.
 • Påskriven journalrekvisition skickas per post till EMI på tidigare skola/skolor. Dokumenteras ej i PMO.
 • Om skolsköterska på tidigare skola inte hittar din skolas adress i PMO vid export be denna kontakta din ledningsansvarige skolsköterska.
 • Spara kopian tills dess att begärd journal inkommit.
 • Genomgång av inkommen journal, dokumentera i checklista ”Sammanfattning tidigare EMI journal”
 • Om efterfrågad journal inte inkommit till EMI inom tre veckor ska kopia på journalrekvisitionen åter skickas per post med påskrift påminnelse. Dokumenteras i PMO enligt riktlinje. Om journal fortfarande inte inkommit inom  tre veckor efter påminnelse ska ett internmeddelande i PMO omgående skickas till SÖL med meddelande att efterfrågad journal inte inkommit trots påminnelse. Meddelandet skall innehålla kontaktuppgifter till mottagare av journalrekvisitionen samt bifoga elevens journal. Lägg även ett mail till SÖL att meddelande är lagt i internposten.

Riktlinje för att inhämta aktuella hälsouppgifter från elev

I samband med att en ny elev börjar sina studier på skolan ska skolsköterskan inhämta aktuella uppgifter om elevens hälsa. Detta görs genom att låta eleven fylla i blanketten Hälsouppgifter. Skolsköterska lämnar ut och samlar in blanketten.

 • Använd blanketten Hälsouppgift, se dokumenten i rutan till höger.
 • Dela ut blanketten till elev vid skolstart.
 • Blankett lämnas ifylld till skolsköterska
 • Hälsouppgiften ska scannas in i PMO
 • Efter att blanketten är inscannat i PMO kan den strimlas
 • Stöd: dokumentet Stöd för hantering av hälsouppgifter, se dokumentet i rutan till höger

Innehållsansvarig

Uppdaterad