Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Mottagande av nyanlända elever

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Se sidan Ny elev för blanketter

Elever som kommit till Sverige kan ha olika bakgrund. I handlingsplanen gäller rutinerna för både asylsökande elever, elever som vistas i landet utan tillstånd, ensamkommande flyktingbarn och nyanlända elever i övrigt. Texten använder ordet nyanlända elever för alla fyra grupperna om det inte särskilt tydliggörs för vilken grupp rutinen gäller.

Alla barn har rätt att gå i skolan, och kommunen där de bor ska se till att asylsökande och papperslösa barn får gå i skolan på samma villkor som andra barn och ungdomar i kommunen. Barn som vistas i Sverige utan tillstånd, så kallade papperslösa barn, har rätt till utbildning och därmed också till elevhälsans insatser. Alla asylsökande och papperslösa barn ska erbjudas en hälsoundersökning av landstingen. Ett barn har rätt att börja skolan oavsett om barnet genomgått hälsoundersökningen eller inte.

Vid behov av kompletteringar av vaccinationer är det viktigt att beakta eventuell pågående vaccinering inom landstinget.

Relaterade länkar

WHO: Här kan du få information om vilka vacciner som ingår i olika länders vaccinationsprogram

Vaccinationer till människor på flykt – Rekommendationer till hälso- och sjukvården

Uppdragpsykiskhalsa.se – informationsfilmer på olika språk

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. (SOSFS 2011:11)

SOSFS 2013:25 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

Länkar till bildbank för stöd i samtal

StoCKK information och material

Picto-Selector

…och Google.

Innehållsansvarig

Uppdaterad