Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Extern samverkan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för samverkan-
elever med centralstimulantiabehandling

Syfte

Öka patientsäkerhet, förenkla flödet i samverkan samt minska behov av skolfrånvaro för att kontrollera blodtryck, puls, vikt och längd i samband med behandling med centralstimulantia från BUP, psykiatri eller barnläkarmottagningar.

Bakgrund

Centralstimulantia kan påverka aptit negativt och öka blodtryck vilket behandlande läkare har ansvar att följa upp. Inom barnmedicin och barnpsykiatri brukar därför tillväxt, blodtryck och puls kontrolleras 2-4 gånger per år. Skolsköterskor har kunnat hjälpa till med denna kontroll, men då information brustit mellan behandlande enhet och skola har det skett avvikelser och önskade kontroller har uteblivit. Därför behövs riktlinjer om samarbetsformer för att skapa ett patientsäkert flöde.

Behandlande enhets ansvar

Behandlande enhet ska skicka behandlingsmeddelande eller motsvarade brev med begäran om vilka tidpunkter kontroll ska ske, samt namn och kontaktuppgifter till ansvarig mottagare av resultat för uppmätta mätvärden. Skolan kan bistå med kontroller i perioden september- december, samt mitten av januari-maj. På vissa skolor är skolsköterskan anställd begränsad tid. Av den anledningen behöver behandlande enhet stämma av att det finns möjlighet för skolsköterskan att utföra mätningarna.

Behandlande enhet är ansvarig för elevens medicinering, att resultat av mätning inkommit och tolkningen kring dessa. Behandlande enhet är även ansvarig för planering av kontrollerna. Vid avslut av medicinering ska skolsköterska informeras och kontroller avslutas. Behandlande enhet bör kvittera att de mottagit informationen.

Utförande skolsköterskas ansvar

Mätning ska ske enligt muntlig eller skriftlig överenskommelse genom att ringa in och uppge värdena till namngiven persons röstbrevlåda eller via brev med post (obs. mejl kan inte användas!). Elev ska läggas in som kontrollelev på aktuella datum i journalsystemet PMO. Rapportering ska ske till behandlande enhet. Om elev uteblir från kontroll ska skolsköterskan informera behandlande mottagning om detta enligt ovan.

Skolsköterskan ska bidra till att det blir så smidigt som möjligt för eleven och att skolnärvaron främjas

Innehållsansvarig

Uppdaterad