Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Systematiskt kvalitetsarbete

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den hälso- och sjukvård som bedrivs inom skolväsendet regleras bland annat av hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

I hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelser som anger att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Ledningen av verksamheten ska organiseras så att den tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet. Den ska även främja kostnadseffektivitet. Patientsäkerhetsberättelsen och Ledningssystem för den medicinska kompetensen skrivs av verksamhetschefen. Verksamhetschefen är den person som elever, vårdnadshavare, personal liksom tillsynsmyndighet kan vända sig till i frågor som rör verksamheten. Skolsköterskan på varje skola kan vidarebefordra den Medicinska verksamhetschefens uppgifter vid efterfrågan.

Samverkan lokalt

Socialstyrelsen anser att en viktig ambition i skolhälsans arbete är att utveckla och åstadkomma goda samarbetsförhållanden med en rad aktörer kring skolans elever.

Relaterade länkar

Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats

Innehållsansvarig

Uppdaterad