Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Systematiskt kvalitetsarbete

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den hälso- och sjukvård som bedrivs inom skolväsendet regleras bland annat av hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

I hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelser som anger att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Ledningen av verksamheten ska organiseras så att den tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet. Den ska även främja kostnadseffektivitet. Patientsäkerhetsberättelsen och Ledningssystem för den medicinska kompetensen skrivs av verksamhetschefen. Verksamhetschefen är den person som elever, vårdnadshavare, personal liksom tillsynsmyndighet kan vända sig till i frågor som rör verksamheten. Skolsköterskan på varje skola kan vidarebefordra den Medicinska verksamhetschefens uppgifter vid efterfrågan.

Samverkan lokalt

Socialstyrelsen anser att en viktig ambition i skolhälsans arbete är att utveckla och åstadkomma goda samarbetsförhållanden med en rad aktörer kring skolans elever.

Relaterade länkar

Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats

Innehållsansvarig

Uppdaterad