Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Elevhälsa i skolan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Elevhälsa är benämningen på skolans specialpedagogiska, medicinska, psykologiska och psykosociala insatser och regleras i 2 kap. 25-28 §§ skollagen. För elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska också finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Detta arbete involverar all personal på skolan.

Här hittar du som arbetar med elevhälsa samlat stöd för elevhälsoarbetet med information, checklistor, guider och stödverktyg. Syftet är att underlätta i arbetet med att skapa en kvalitativ elevhälsa som ger alla elever bästa möjliga förutsättningar att nå utbildningens mål.

Tidigare behövde alla grund- och gymnasieskolor inom AcadeMedia skapa en skriftlig plan för elevhälsoarbetet i ett särskilt verktyg. Detta verktyg är nu på väg att fasas ut och ersättas av andra arbetssätt. I nuläget behöver enbart ett fåtal grundskolor, och inga av våra gymnasieskolor skapa sin elevhälsoplan här.

Analysverktyget diagnos på elevhälsan, som du hittar i rutan till höger, är en självskattning som hjälper skolan att identifiera styrkor och utmaningar i skolans elevhälsoarbete.

Ramavtal för alternativa digitala lärverktyg finner du här.

AcadeMedias inköpsorganisation förhandlar fram attraktiva avtal med olika leverantörer av produkter och tjänster. Syftet är att skolorna och utbildningsverksamheterna inom koncernen ska kunna köpa in varor och tjänster med god kvalitet, till bättre villkor och priser än vad den enskilda enheten har möjlighet att själv göra.

Alternativa verktyg kan göra undervisningen tillgänglig och därmed öka elevernas lärande. Olika personer lär sig på olika sätt och kan behöva olika verktyg för att nå målen för sin utbildning. Alternativa digitala lärverktyg är till exempel talsyntes, specifikt utformad stavningskontroll och kalkylator. Det kan vara program eller applikationer i en dator eller surfplatta. Du kan också läsa mer i våra rekommendationer här. Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM har mycket stöd kring IT i lärandet, läs mer här om det.

Ramavtal för leverantörer, rekrytering, vikarier och bemanning inom elevhälsa finner du här.

Beroende på vilken typ av tjänst du rekryterar till kan det vara olika svårt att hitta sökande till jobbet. Det kan även finns ett behov att ta in en vikarie under en tid.

Innehållsansvarig

Uppdaterad