Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Frågor och svar – egendom

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vad är det för självrisk vid skadad egendom?

Försäkringen gäller med en självrisk om 2 prisbasbelopp, vilket motsvarar ca 90 000 SEK. Skador under detta belopp får Academedia hantera helt efter eget önskemål.

Vilka skadehändelser omfattas?

Försäkringen är en allrisk-försäkring, och gäller för brand, inbrott och vattenskador samt andra plötsliga och oförutsedda yttre skador. Det finns naturligtvis vissa undantag från skyddet också, dessa framgår av försäkringsvillkoren.

En skola har fått inbrott, vad gäller och vad skall man göra?

Det första är att åtgärda den akuta situationen, exempelvis genom att ta dit snickare/glasmästare/låssmed för att kunna stänga igen och låsa lokalen igen.

En polisanmälan bör göras så snart som möjligt, även om man inte har uppgift om hela skadan ännu. Därefter handlar det om att försöka återgå till att kunna bedriva verksamhet så snabbt och enkelt som möjligt. Tänk på att dokumentera eventuella skador och kostnader.

Så snart som möjligt så bör skadan anmälas till Academedias försäkringsgivare Trygg-Hansa.

Vi har dörrar med invändiga nödvred, är dessa ok för försäkringsgivaren?

Nej. För att inbrottsförsäkringen skall gälla så krävs det att ytterdörrar är låsta utan att de går att öppna med vred inifrån utan nyckel. VIKTIGT att komma ihåg är dock att nödutrymning alltid måste kunna ske när det är verksamhet. Det finns olika lösningar för detta, kontakta fastighetsansvarig eller lokal låssmed för förslag.

Under dagtid så har det försvunnit datorer eller annan egendom från skolan, kan vi få ersättning för det?

Nej, för att Academedias försäkring skall ersätta ett inbrott krävs det att någon med våld brutit sig in i lokal som uppfyller skyddsklass 1.

Under skoltid har någon brutit upp ett skåp med datorer eller andra värdesaker, omfattas det av Academedias försäkring?

Nej, det krävs ett inbrott genom Academedias yttre skalskydd för att försäkringen skall gälla.

Efter ett inbrott så har vi haft kostnader för att städa upp och åtgärda skadegörelse, kan vi få ersättning för det?

Normalt ja. Försäkringen omfattar nödvändiga och skäliga merkostnader efter en skada för att upprätthålla verksamheten. Viktigt är att dokumentera och kunna styrka kostnaderna för sanering, övertid eller dylikt.

Vad krävs det för inbrottsskydd för att försäkringen ska gälla vid stöld/inbrott?

För att vår försäkring hos Trygg-Hansa ska gälla krävs att egendomen är inlåst i lokal/utrymme som uppfyller Skyddsklass 1. Ska egendomen förvaras hos extern firma gäller även att de utrymmet ska uppfylla Skyddsklass 1.

Självrisk är 2 basbelopp (ca 90 000 SEK) per skadetillfälle.

Ersätter försäkringen skador orsakade av åska?

Skador på grund av åska ersätts under brand-momentet i försäkringen. Skadorna omfattas alltså men med en självrisk om 2 prisbasbelopp, cirka 90 000 kr.

Innehållsansvarig

Uppdaterad