Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Anställningsformer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

De anställningsformer som används inom AcadeMedia regleras i de olika kollektivavtalen. Gemensamt för avtalen är att de skiljer mellan två olika huvudtyper av anställningar, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. 


Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning innebär att anställningen inte har något slutdatum utan anställningsavtalet gäller tillsvidare. Huvudregeln är att en anställning gäller tillsvidare om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad eller på prov. Inom AcadeMedia rekommenderas att provanställning alltid används inför en tillsvidareanställning. 

Provanställning

Provanställning får träffas när syftet är att anställningen efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning. En provanställning kan vara i högst sex månader och övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om ingen av parterna väljer att avbryta den under prövotiden. Du som är chef behöver inte göra något i systemet för att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning. Om medarbetaren önskar ett nytt anställningsbevis så ska hen kontakta löneavdelningen. Inom AcadeMedia tillämpas inte provanställning när en befintlig medarbetare söker en annan tjänst inom koncernen. Undantag kan ske om det rör sig om ett helt annat arbetssätt eller pedagogik. 

Vid avbruten provanställning måste medarbetaren få besked om detta minst en månad innan prövotidens slut och varsel ska lämnas till den fackliga organisation som medarbetaren tillhör minst 14 dagar innan anställningen upphör. Läs mer här. 

En provanställning kan endast förlängas utöver den tillåtna tiden om det har skett ett avbrott, till exempel om medarbetaren har varit sjukskriven under en längre period under provanställningen. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan då komma överens om att prövotiden ska förlängas med den tid som motsvarar frånvarotiden.

Krav vid tillsvidareanställning

Endast lärare och förskolelärare med behörighet tillsvidareanställs. En lärare/förskolelärare som inte kan påvisa sin behörighet genom legitimation allra senast i samband med underskrift av anställningsavtalet ska endast anställas på begränsad tid om sex månader. För anställning på längre tid (högst ett år) krävs beslut hos huvudmannen.

Är det fråga om en tillsvidareanställning av en rektor eller förskolechef är det viktigt att ha följande i beaktande: Enligt skollagen ska samtliga rektorer och förskolechefer som huvudmannen anställer ha pedagogisk insikt som de ska ha skaffat sig genom både utbildning och erfarenhet. För att skärpa behörighetskraven innehåller nya skollagen dessutom skrivningar om att en rektor ska ha gått den nya rektorsutbildningen. Utbildningen ska påbörjas inom ett år från det att anställningen börjat och vara genomförd inom fyra år.


Tidsbegränsad anställning

Reglerna för tidsbegränsade anställningar skiljer sig åt mellan AcadeMedias verksamheter. Därför hänvisar vi i första hand till det kollektivavtal som används i verksamheten där du arbetar.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad