Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rekrytering av person redan anställd inom AcadeMedia

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En medarbetare som i dagsläget arbetar i någon verksamhet som ingår i AcadeMedia och som visar intresse för en annan roll räknas vid rekrytering som en intern kandidat. För att främja intern rörlighet ska inställningen vid rekrytering vara att dessa ska bemötas särskilt väl. I rekryteringsprocessen ska de dock bedömas på samma grunder som övriga externa kandidater.

När en intern kandidat söker på annons

Om en intern kandidat uppfyller de kompetenskrav som finns i kravprofilen bör denna person kallas till intervju (alternativt inbjudas till exempelvis testning eller telefonintervju om det är rekryteringsprocessens första steg).

Om en intern kandidat inte uppfyller de kompetenskrav som finns i kravprofilen bör denna få ett personligt mail eller telefonsamtal som tackar för ansökan. Meddelandet till den interna kandidaten bör uttrycka att vi ser positivt på att man letar möjligheter att utvecklas inom koncernen, men att man denna gång inte uppfyller de krav som finns.

Under rekryteringsprocessens gång bör den interna kandidaten meddela sin nuvarande chef att man har visat intresse för en annan roll inom koncernen. Alternativt att man enas om att den som är ansvarig för rekryteringen tar samtalet med nuvarande chef.

Om den interna kandidaten är obekväm med att meddela sin chef att man är kandidat för en annan roll inom koncernen kan den internt sökande istället ta ett samtal med sin chefs chef.

När en rekryterande chef vill headhunta en intern medarbetare

Om en rekryterande chef är intresserad av att erbjuda en intern medarbetare en annan roll bör den rekryterande chefen även ta kontakt med medarbetarens nuvarande chef.

Högre lön får inte användas som ett argument för att locka medarbetaren till en annan verksamhet.

När en intern kandidat är slutkandidat

När en intern kandidat är slutkandidat för en roll ska referenser tas av nuvarande chef. Om skäl finns kan HR på koncernnivå vara behjälpliga med att ta referenser som en neutral part.

Om en intern kandidat är slutkandidat för en chefsroll och inte tidigare har varit chef inom koncernen ska kandidaten genomgå det testpaket som alltid används i chefsrekryteringar. Är kandidaten redan chef inom koncernen får en bedömning göras i varje enskilt fall om det är motiverat med test eller inte.

Belastningsregisterutdrag och eventuellt drogtestutlåtande ska kandidaten ta med i originalhandlingar från tidigare enhet, OM dessa fortfarande är relevanta i tid (kopior tas på gamla enheten och behålls i personalakten för framtida eventuella inspektioner). Är dokumenten för gamla ska kandidaten beställa nytt belastningsregisterutdrag och rådgöra med den nya chefen om drogtest ska göras.

När en intern kandidat blir erbjuden en tjänst

Om en intern kandidat blir erbjuden en ny tjänst med samma ansvarsnivå som personen tidigare haft är detta inte skäl nog för en högre lön.

Om en intern kandidat blir erbjuden en ny tjänst med ett större ansvar än personen har i dagsläget bör lönen sättas till en nivå som är rimlig med tanke på ansvarsområdet och det rådande löneläget inom verksamheten.

Nytt anställningsavtal skrivs vid byte av bolag eller befattning, utifrån de nya förutsättningarna. Anställningstiden räknas ihop för medarbetarens samtliga anställningar inom koncernen.

För samtliga ovanstående riktlinjer gäller att om situationer som är svåra att hantera eller oklara uppstår vänder man sig till HR i verksamheten eller på koncernnivå.

Flytt mellan bolag

Om en medarbetare ska byta anställning mellan två bolag inom AcadeMedia-koncernen ska en särskild blankett för detta fyllas i och skickas till löneavdelningen. Du hittar den här.

Innehållsansvarig

Uppdaterad