Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rekrytering av intern kandidat

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En medarbetare som i dagsläget arbetar i någon av AcadeMedias verksamheter och som visar intresse för en annan tjänst inom koncernen räknas vid rekrytering som en intern kandidat. AcadeMedia uppmuntrar till intern rörlighet och interna kandidater ska därför få ett särskilt väl bemötande när de ansöker. I rekryteringsprocessen ska de dock bedömas på samma grunder som externa kandidater.

När en intern kandidat söker på annons

Om en intern sökande uppfyller de kompetenskrav som finns i kravprofilen bör personen kallas till intervju, alternativt bjudas in till testning eller telefonintervju om det är rekryteringsprocessens första steg.

Om kompetenskraven inte är uppfyllda bör den medarbetare som sökt internt få ett personligt mejl eller ett telefonsamtal med besked om att medarbetaren den här gången inte uppfyllde kraven och därmed inte har gått vidare i processen. När beskedet lämnas ska det framgå att AcadeMedia ser positivt på att medarbetaren letar möjligheter att utvecklas inom koncernen.

Under rekryteringsprocessens gång bör den interna kandidaten informera sin nuvarande chef om att hen har visat intresse för en annan roll inom koncernen. Om den interna kandidaten inte själv vill meddela sin chef kan kandidaten istället ta ett samtal med sin chefs chef. Alternativt kommer kandidaten och rekryteringsansvarig överens om att rekryteringsansvarig meddelar den nuvarande chefen.

När en rekryterande chef vill headhunta en intern medarbetare

Om en rekryterande chef är intresserad av att erbjuda en intern medarbetare en annan tjänst bör den rekryterande chefen ta kontakt med medarbetarens nuvarande chef. Observera att erbjudande om högre lön inte får användas som incitament för att locka medarbetaren till en annan verksamhet.

När en intern kandidat är slutkandidat

När en intern kandidat är slutkandidat i en rekryteringsprocess ska referenser tas av nuvarande chef. Om skäl finns kan HR på koncernnivå vara behjälpliga med att ta referenser som en neutral part.

Om en intern kandidat är slutkandidat för en chefsroll och inte tidigare har varit chef inom koncernen ska kandidaten genomgå det testpaket som alltid används i chefsrekryteringar. Är kandidaten redan chef inom koncernen får en bedömning göras i varje enskilt fall om det är motiverat med test eller inte.

Belastningsregisterutdrag och eventuellt drogtestutlåtande ska kandidaten ta med i originalhandlingar från tidigare enhet OM dessa fortfarande är relevanta i tid (kopior tas på gamla enheten och behålls i personalakten för framtida eventuella inspektioner). Är dokumenten för gamla ska kandidaten beställa nytt belastningsregisterutdrag och rådgöra med den nya chefen om drogtest ska göras.

När en intern kandidat blir erbjuden en tjänst

Om en intern kandidat blir erbjuden en ny tjänst med samma ansvarsnivå som personen tidigare haft är detta inte skäl nog för en högre lön. Om en intern kandidat blir erbjuden en ny tjänst med ett större ansvar än personen har i dagsläget bör lönen sättas till en nivå som är rimlig med tanke på ansvarsområdet och det rådande löneläget inom verksamheten.

Nytt anställningsavtal skrivs vid byte av bolag eller befattning, utifrån de nya förutsättningarna. Anställningstiden räknas ihop för medarbetarens samtliga anställningar inom koncernen.

För samtliga ovanstående riktlinjer gäller, att om situationer uppstår som är svåra att hantera eller oklara, ska HR i verksamheten eller på koncernnivå kontaktas.

Flytt mellan bolag

Om en medarbetare ska byta anställning mellan två bolag inom koncernen ska en särskild blankett för detta fyllas i och skickas till löneavdelningen. Denna blankett syftar till att flytta över eventuella intjänade semester- eller feriesaldon till det nya bolaget. Blanketten finns i rutan med Dokument ovan. Om saldon inte ska flyttas behöver inte heller blanketten nyttjas.

Blanketten skrivs ut och fylls i av rekryterande/övertagande chef. Om övertagande chef behöver stöd att fylla i blanketten bör man vända sig till närmaste HR-partner för vägledning. Efter det att blanketten är ifylld av rekryterande chef skall också en nyanställning registreras i det nya bolaget via servicewebben.

Medarbetaren går alltid över till de villkor som gäller inom respektive bolag gällande kollektivavtal, semesterår, pensionsvillkor etc. Chef på AcadeMedia ansvarar för att informera medarbetaren om vilka villkorsändringar övergången innebär.

Observera! Överflytt mellan bolag förutsätter att det inte är något glapp mellan anställningarna. Vid glapp betalas alltid slutlön ut. Flytt mellan bolag ska alltid ske den första dagen i månaden.

Intjänade saldon för semester och ferie är inte alltid möjligt att flytta med till den nya anställningen. Det avgörs av huruvida semesterår och semesterform är kompatibla. Om så inte är fallet kan inte en flytt av saldon ske och hanteringen sker istället enbart genom en nyanställning och blanketten för byte av bolag används ej. För referens om huruvida semesterår och semesterform är kompatibla, se sidan 2 i blanketten ”flytt mellan bolag” alternativt vänd dig till din HR.

Innehållsansvarig

Uppdaterad