Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Arbetsgivaren avslutar anställningen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ibland måste en anställning avslutas på arbetsgivarens initiativ. Det är viktigt att det sker på ett sätt som gör att arbetsgivare och arbetstagare kan skiljas åt så bra som möjligt. För att skapa förutsättningar för det ska vi uppträda både vänligt och korrekt genom hela processen.

Arbetsgivaren kan avsluta en anställning genom att säga upp eller avskeda arbetstagaren. För uppsägning krävs saklig grund, alltså arbetsbrist eller personliga skäl. För att ett avskedande ska vara tillåtet krävs att arbetstagaren på ett grovt sätt har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. En arbetsgivare måste i regel erbjuda arbetstagare omplacering innan en uppsägning kan ske. Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist måste också vissa regler om turordning iakttas. Kontakta HR för mer information.

Arbetsbrist

Det är upp till arbetsgivaren att bedöma hur många personer som ska vara anställda och hur arbetsuppgifterna ska fördelas mellan dem. Med arbetsbrist avses varje situation där arbetsgivaren önskar minska antalet anställda. Begreppet arbetsbrist innefattar samtliga situationer där arbetsgivaren av en eller annan orsak vill förändra verksamheten och av denna anledning måste säga upp personal.

Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist måste föregås av facklig förhandling. Kontakta alltid HR om detta skulle bli aktuellt i din verksamhet.

Personliga förhållanden

Det kan finnas många skäl till att avsluta ett anställningsförhållande på grund av förhållanden som hör till arbetstagarens person och agerande, exempelvis samarbetssvårigheter, sena ankomster, olovlig frånvaro, misskötsamhet och arbetsoförmåga såväl inom som utanför arbetsplatsen.

Ansvarig chef måste inom två månader meddela arbetstagaren att denne eventuellt avser att säga upp den anställde på grund av personliga skäl. Detta ska ske två veckor innan arbetsgivaren avser att säga upp anställningen, se blankett Underrättelse om förestående uppsägning på grund av personliga förhållanden.

Samma underrättelse skickas som kopia även till medarbetarens fackliga organisation. Både medarbetaren och den fackliga organisationen har rätt till överläggning, vilket ansvarig chef ska bli informerad om inom en vecka från underrättelsen.

Är uppsägning fortfarande aktuell efter överläggning ska skriftlig uppsägning överlämnas personligen till arbetstagaren. Om det inte är möjligt ska det sändas med rekommenderat brev. Uppsägningen måste innehålla information om vad den anställde måste göra om denne vill gå till domstol och få sin uppsägning prövad. Uppsägningen anses då ske tio dagar efter att brevet postades, se blankett Besked om uppsägning på grund av personliga förhållanden.

Det är viktigt att du som chef tar kontakt med din HR-ansvarige om denna situation skulle uppstå.

Provanställning upphör

Provanställningen omfattning

En provanställning kan vara i högst sex månader.

Övergång till tillsvidareanställning

En provanställning övergår automatiskt i en tillsvidareanställning när provanställningen löper ut. Du som chef behöver inte göra något i systemet för att det ska ske. Vill medarbetaren har ett nytt anställningsbevis så hör hen av sig till löneavdelningen på 0771-794401 eller via servicewebben.

Upphörande av provanställning

Vill inte arbetsgivaren eller medarbetaren att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden löpt ut, ska skriftligt besked om detta lämnas senast en månad innan provanställningens utgång. Vid upphörande av provanställning används blanketten för upphörande av provanställning som du hittar till höger under relaterade dokument. Blanketten skrivs ut i två exemplar och skrivs under av både chef och medarbetare.

När blanketten är undertecknad tar chef två kopior av blanketten där den ena skickas till löneavdelningen och den andra till medarbetarens fackförbund om denne är fackligt ansluten. Facket måste informeras senast 14 dagar innan provanställningen upphör.

Om provanställningen inte övergår till en tillsvidareanställning, ska chefen motivera sitt ställningstagande, om tjänstemannen begär det.

Vill du ha hjälp kan du alltid höra av dig till ditt HR-stöd!

Tidsbegränsad anställning upphör

En tidsbegränsad anställning pågår i regel under den avtalade tiden och upphör vid utgången av den överenskomna perioden. Någon uppsägning krävs inte för att en tidsbegränsad anställning ska upphöra (särskilda regler gäller för provanställning) men medarbetaren ska meddelas.

Arbetsgivaren ska lämna ett skriftligt meddelande till medarbetaren om att han eller hon inte kommer att få fortsatt anställning. I kollektivavtalen finns reglerat vad som gäller för olika tidsbegränsade anställningsformer.

Den avtalade anställningstiden vid till exempel vikariat, gäller till dess ordinarie befattningshavare återkommer, dock längst till och med ett visst slutdatum. Anställningen upphör antingen vid det angivna slutdatumet eller i förtid om

  • den ordinarie befattningshavaren (det vill säga den för vilken vikariatet gäller) återkommer i förtid, eller
  • med iakttagande av saklig grund för uppsägning.

Uppsägning av visstidsanställning i förtid, enligt 3:3, gäller enbart för bolag kopplade till Almega Friskoleavtalet. Läs i ditt kollektivavtal för mer information om detta samt kontakta HR.

Prövotid vid vikariat och avtalad visstid

Under vikariat och avtalad visstidsanställning kan anställningen avbrytas inom de sex första månaderna efter anställningsdagen med en månads ömsesidig uppsägningstid. Ingen saklig grund för avslut krävs.

Uppsägningstid

Nedan är bestämmelser som gäller både utbildnings- och friskoleavtalet om inget annat avtalats med den anställde.

Om arbetsgivaren avslutar anställningen

Anställningstid kortare tid än 2 år – 1 månad
Anställningstid minst 2 år men kortare tid än 4 år – 2 månader
Anställningstid minst 4 år men kortare tid än 6 år – 3 månader
Anställningstid minst 6 år men kortare tid än 8 år – 4 månader
Anställningstid minst 8 år men kortare tid än 10 år – 5 månader
Anställningstid minst 10 år – 6 månader

För den som fyllt 55 år och har en sammanhängande anställningstid vid företaget av minst 10 år är uppsägningstiden vid arbetsbrist 1 år. Uppsägningen från arbetsgivaren ska ske skriftligen.

Samtal vid avslut på arbetsgivarens initiativ

Vid avslut på arbetsgivarens initiativ, har chefen ett samtal med medarbetaren om att anställningen kommer upphöra. Observera att samtalet ska hållas efter avslutad förhandling med fackliga organisationer. Vid samtalet är det en del praktiska moment som är bra att komma ihåg att informera om utöver att lämna beskedet till medarbetaren.

Innehållsansvarig

Uppdaterad