Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Intyg vid avslut av anställning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vid avslut av anställning kan medarbetaren begära intyg för tjänstgöringsperioden och det finns tre olika intyg.

Arbetsgivarintyg

Medarbetaren eller chefen kan beställa ett arbetsgivarintyg. Detta görs via Servicewebben  under rubriken Intyg. Löneavdelningen har en handläggningstid på två veckor vid utfärdande av arbetsgivarintyg.

Arbetsgivarintyget innehåller:

 • Personuppgifter om medarbetaren
 • Uppgifter om anställningstid
 • Vilka arbetsuppgifter arbetstagaren haft
 • Vilken sysselsättningsgrad som anställningen har omfattat (till exempel heltid, deltid)
 • Av vilken anledning anställningen upphört

Medarbetare som planerar att ansöka om arbetslöshetsersättning behöver ett så kallat arbetsgivarintyg från arbetsgivaren. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran fylla i ett arbetsgivarintyg enligt 47 § lagen om arbetslöshetsförsäkring. Intyget ska bland annat specificera de senaste 12 månaderna då arbetstagaren utfört arbete och ska innehålla anställningsperioder och anledningen till varför anställningen upphörde.

Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringsintyg beställs via Servicewebben antingen av medarbetaren eller av chef på medarbetarens begäran.

Intyget skrivs av arbetsgivaren vid kortare anställning. Ofta är det då inte möjligt att lämna något egentligt vitsord. Intyget kommer då att bara innehålla uppgifter om anställningstid och arbetsuppgifter.

Tjänstgöringsbetyg

Närmaste chef ansvarar för att skriva ett tjänstgöringsbetyg om medarbetaren önskar ett sådant. Det bör lämnas inom en vecka efter begäran. I detta betyg beskrivs medarbetarens arbetsuppgifter och ansvarsområden samt eventuella rekommendationer och omdömen.

Detta skrivs normalt vid längre anställning. Arbetsgivaren är skyldig att skriva tjänstgöringsbetyg om medarbetaren begär det.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad