Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Alkohol och droger

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia ska vara en drogfri arbetsplats där all hantering av alkohol eller andra droger på arbetsplatsen är förbjuden – Här kan du läsa mer om råd och stöd vid skadligt bruk och ta del av  AcadeMedias synsätt och antidrogpolicy.

Regler och rutiner

Vad gör vi om en medarbetare är påverkad av alkohol/droger på jobbet?

En påverkad person kan utgöra en fara för sin egen och andras säkerhet, dessutom påverkas personens omdöme och arbetsförmåga. Närmsta chef, eller annan person i chefsställning, ska i detta läge avvisa den anställde från arbetsplatsen. Närmsta chef har skyldighet att ordna så att den anställde skickas hem eller tas om hand av sjukvården. Om möjligt tas kontakt med anhörig.

Hur informeras facket?

Chefen ska informera berörd facklig organisation om de åtgärder som vidtas för medarbetaren med missbruksproblem. Chefen bör även samarbeta med och utnyttja den hjälp som fackliga organisationen kan erbjuda till den missbrukande medarbetaren.

Hur dokumenteras händelsen?

Drogförseelser ska dokumenteras på samma sätt som andra tjänsteförseelser. Dokumentation av händelseförlopp och vidtagna åtgärder har väsentlig betydelse i arbetet med att rehabilitera och utveckla medarbetare med missbruksproblem.

Drogtester inom AcadeMedia

Inom AcadeMediakoncernen kan det förekomma drogtester. Tester beslutas om, och genomförs, på verksamhetsnivå. All drogtestning sker i Företagshälsovårdens regi, de garanterar att all provtagning och analys sker på ett korrekt och säkert sätt och att aktuella sekretessregler följs.

Provsvar och eventuella åtgärder

Om en testad person lämnat positivt svar, kallas han/hon till personligt samtal med arbetsgivarrepresentant och Företagshälsovård. Om den anställde vill, kan även facklig representant närvara. Nytt test ska sedan ske inom en två månaders period.

Är även det andra provsvaret positivt, kallas medarbetaren till ytterligare ett personligt samtal med arbetsgivarrepresentant och Företagshälsovård. Den anställde får en skriftlig varning och ombedes att lämna läkarintyg från och med första sjukdag. För att återgå i arbete måste testresultatet vara negativt. Medarbetaren ska även slumpvis testas under den kommande sexmånadersperioden. Bidrag till eventuell behandling av missbruk kan i förekommande fall erbjudas till medarbetaren.

Om ovanstående leder till att den anställde får tre skriftliga varningar, och den tredje erhålles inom tolv månader efter den senaste, kan detta leda till att anställningen omprövas.

Rehabilitering

Bidrag till eventuell behandling av missbruk kan i förekommande fall erbjudas till medarbetaren. I förekommande fall kan behandlingskontrakt upprättas (se länk i lila rutan). Detta är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den missbrukande medarbetaren. Denne lovar att delta i det behandlingsprogram resursgruppen erbjuder. Om den missbrukande avbryter behandlingen eller fortsätter i sitt missbruk kan företaget omplacera medarbetaren till andra arbetsuppgifter eller som sista åtgärd överväga den anställdes framtid i företaget.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad