Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alkohol och droger

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia ska vara en drogfri arbetsplats och all hantering av alkohol eller andra droger på arbetsplatsen är förbjuden. Läs mer om AcadeMedias synsätt vår antidrogpolicy.

 

Regler och rutiner

Vad gör vi om en medarbetare är påverkad av alkohol/droger på jobbet?

En påverkad person kan utgöra en fara för sin egen och andras säkerhet, dessutom påverkas personens omdöme och arbetsförmåga. Närmsta chef, eller annan person i chefsställning, ska i detta läge avvisa den anställde från arbetsplatsen. Närmsta chef har skyldighet att ordna så att den anställde skickas hem eller tas om hand av sjukvården. Om möjligt tas kontakt med anhörig.

Hur informeras facket?

Chefen ska informera berörd facklig organisation om de åtgärder som vidtas för medarbetaren med missbruksproblem. Chefen bör även samarbeta med och utnyttja den hjälp som fackliga organisationen kan erbjuda till den missbrukande medarbetaren.

Hur dokumenteras händelsen?

Drogförseelser ska dokumenteras på samma sätt som andra tjänsteförseelser. Dokumentation av händelseförlopp och vidtagna åtgärder har väsentlig betydelse i arbetet med att rehabilitera och utveckla medarbetare med missbruksproblem.

Drogtester inom AcadeMedia

Inom AcadeMediakoncernen kan det förekomma drogtester, det finns dock inte något för detta. Tester beslutas om, och genomförs, på verksamhetsnivå. All drogtestning sker i Företagshälsovårdens regi, de garanterar att all provtagning och analys sker på ett korrekt och säkert sätt och att aktuella sekretessregler följs.

Provsvar och eventuella åtgärder

Om en testad person lämnat positivt svar, kallas han/hon till personligt samtal med arbetsgivarrepresentant och Företagshälsovård. Om den anställde vill, kan även facklig representant närvara. Nytt test ska sedan ske inom en 2 månaders period.

Är även det andra provsvaret positivt, kallas medarbetaren till ytterligare ett personligt samtal med arbetsgivarrepresentant och Företagshälsovård. Den anställde får en skriftlig varning och ombedes lämna läkarintyg från och med första sjukdag. För att återgå i arbete måste testresultat vara negativt. Medarbetaren ska även slumpvis testas under kommande 6-månadersperioden. Bidrag till eventuell behandling av missbruk kan i förekommande fall erbjudas till medarbetaren (se under Rehabilitering).

Om ovanstående leder till att den anställde får tre skriftliga varningar, och den tredje erhålles inom 12 månader efter den senaste, kan detta leda till att anställningen omprövas.

Rehabilitering

Bidrag till eventuell behandling av missbruk kan i förekommande fall erbjudas till medarbetaren. I förekommande fall kan behandlingskontrakt upprättas. Detta är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den missbrukande medarbetaren. Denne lovar att delta i det behandlingsprogram resursgruppen erbjuder. Om den missbrukande avbryter behandlingen eller fortsätter i sitt missbruk kan företaget omplacera missbrukaren till andra arbetsuppgifter eller som sista åtgärd överväga den anställdes framtid i företaget.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad