Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Arbetsskada/olycksfall och tillbud

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vad ska du som medarbetare och chef göra vid tillbud/arbetsskada/olycksfall?

 1. Den eller de som har drabbas av tillbud, arbetsskada eller olycksfall måste själva informera sin arbetsgivare om att detta har inträffat, om det inte är uppenbart för arbetsgivaren att något hänt.
 2. Vid tillbud skriver medarbetare en tillbudsanmälan som lämnas till närmaste chef. Arbetar medarbetaren inom vux ska en inscannad kopia skickas till HR via servicewebben.
 3. Vid allvarliga tillbud, olycksfall/arbetsskador ska närmaste chef upprätta en anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan i samråd med medarbetaren.
 4. Vid olycksfall/arbetsskador ska medarbetaren anmäla arbetsskadan till AFA försäkring, närmaste chef ska sedan bekräfta anmälan.
 5. Närmaste chef gör även en intern rapport och utredning.

Läs mer om momenten under rubriken Anmälan och intern rapport nedan.

Vad är skillnaden på tillbud, allvarliga tillbud och olycksfall/arbetsskada?

Ett tillbud är en oönskad händelse som skulle ha kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Det kan handla om fysiska, psykologiska, organisatoriska och sociala tillbud. Det är viktigt att rapportera och utreda tillbud, då det kan ge bra information om riskerna i arbetet. Dokumentationen är ett viktigt underlag vid bland annat riskbedömningar.

Man skiljer mellan tillbud och allvarliga tillbud. Allvarliga tillbud är händelser som innebär stor fara för ohälsa eller olycksfall. Det behöver dock inte finnas någon akut fara för en individ i den aktuella situationen.

Exempel på allvarliga tillbud

 • En medarbetare föll i golvet från 2-3 m höjd i samband med montering av arbetsställningar i en idrottshall. Hen skadade sig inte, men när hen hjälptes upp föll ett ställningsplan intill som vägde 25 kg till golvet, från cirka sex meters höjd.
 • Stick- eller skärskada med känt eller starkt misstänkt smittat blod inblandat eller kontakt med material (eller person) där det är känt eller finns en misstanke om allvarlig smitta, till exempel smittsam tuberkulos.
 • En medarbetare blir hotad av en vårdnadshavare med kniv.
 • En medarbetare blir allvarligt mobbad och trakasserad av sina kollegor.

Händelser av psykosocial natur kan vara svåra att definiera som tillbud eller allvarliga tillbud. Exempel på det kan vara en enstaka kränkande handling inom ramen för en mellanmänsklig konflikt. Ett hot om våld är vanligtvis ett tillbud och ska anmälas till Arbetsmiljöverket om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, till exempel knivhot eller hot med skjutvapen, mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing.

En arbetsskada är en skada till följd av ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Arbetsskada kan vara en kroppslig skada eller ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Begreppet omfattar olycka eller sjukdom som uppstått eller orsakats av arbetet, under arbetet eller i direkt anslutning till arbetsdagen, det vill säga även resa till och från arbetet.

Exempel på olycksfall/arbetsskada

Några exempel på händelser som kan ligga till grund för arbetsskada och gälla en eller flera arbetstagare samtidigt:

 • Olycksfall, en fysisk skada till följd av en plötslig händelse. I vissa fall kan även en psykisk skada räknas som ett olycksfall, till exempel om en medarbetare har hamnat i chocktillstånd.
 • Sjukdom.
 • Skada eller belastning på kropp, syn eller hörsel, så som exempelvis frakturer, blödningar, skada på inre organ, brännskada eller förlust av kroppsdel eller sinnesorgan.
 • Fysisk och psykisk skada på grund av hot och eller våld.
 • Psykosociala besvär på grund av dålig arbetsmiljö, hög arbetsbelastning, konflikter.
 • Olycka till eller från arbetsplatsen och den plats där måltider vanligen tas, så kallat färdolycksfall.
 • Dödsfall på grund av olycka eller arbetssjukdom.

 

Anmälan och intern rapport

Tillbudsanmälan

Vid ett tillbud ska medarbetaren skriva en tillbudsanmälan och lämna denna till närmaste chef. Chefen ska i sin tur ser till att arbetsplatsens skyddsombud får rapporten.

Anmälan till Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och AFA försäkring

Allvarliga tillbud som inneburit allvarlig fara för en eller flera arbetstagares liv eller hälsa ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller att arbetsskada ska anmälas omedelbart vid olycksfall, svårare personskada eller dödsfall. Arbetsgivare som inte anmäler riskerar böter. Närmaste chef/arbetslagsledare anmäler i samråd med medarbetaren allvarligare tillbud, arbetsskador och olycksfall på anmalarbetsskada.se, ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Anmälan till AFA-försäkring

Vid olycksfall/arbetsskador ska medarbetaren anmäla arbetsskadan till AFA försäkring, arbetsgivaren bekräftar sedan anmälan.

Intern rapport och utredning

Chefen har skyldighet att utreda om det finns ett samband mellan det som hänt, och arbetsförhållandena. Chefen gör därför en utredning i samverkan med skyddsombudet, en utredning som ska genomföras skyndsamt. Även tillbud som inte är allvarliga bör utredas för att förhindra upprepning. Olyckor och tillbud beror ofta på flera samverkande faktorer, det är viktigt att se, och försöka förhindra, dessa samband.

Utredningen kan omfatta iakttagelser på arbetsplatsen, intervjuer med berörd personal, granskning av ritningar, uppgiftsfördelning, instruktioner och rutiner. Den bör fokusera på händelsen och de förhållanden som lett fram till den. Den bör göras i förebyggande syfte och inte uppehålla sig vid skuldfrågan.

Förutom att utreda orsaker till uppkomna tillbud, ohälsa och skador ska också en årlig sammanställning göras (se länk i lila rutan). Denna utgör viktiga underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad