Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

En hälsosam arbetsplats

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Verksamheterna inom för- och grundskolesegmentet på AcadeMedia arbetar med sjukfrånvaro enligt en process som kallas ”En hälsosam arbetsplats”. Målet är ett enkelt och tydligt arbetssätt med utgångspunkt i de framgångsfaktorer som forskning och beprövad erfarenhet pekar på. Här hittar du material och beskrivningar kopplat till arbetssättet.

Vid frågor kontakta din chef eller HR inom ditt verksamhetsområde.

För att minska sjukfrånvaro och snabbare få tillbaka medarbetare till arbetet är det viktigt att:

 • Chef och medarbetare tidigt utreder rehabiliteringsbehov, upprättar handlingsplan, planerar, genomför och följer upp rehabiliteringsåtgärder. Dessa ska dokumenteras i en rehabiliteringsplan.
 • Snarast möjligt genomföra anpassnings-och rehabiliteringsåtgärder och ha regelbunden positiv kontakt mellan medarbetare och chef/arbetsplats.
 • Ha en tydlig och känd struktur för medarbetare och chefer för hur arbetet med sjukfrånvaro och rehabilitering ska genomföras.
 • Följa upp och mäta sjukfrånvaro, såväl den totala sjukfrånvaron som korttids- och långtidssjukfrånvaro.
 • Arbeta med förebyggande och hälsofrämjande faktorer.
 • Öka samverkan och informationsbytet mellan de aktörer som är inblandade i rehabiliteringen, det vill säga medarbetare, chef, företagshälsovård, läkare, Försäkringskassan, facklig representant (om medarbetaren önskar det) och eventuellt andra parter.

Sjukfrånvaroprocessen

sjukfranvaroprocessen_171017

 

 • Sjukanmäl dig till din närmaste chef genom ett telefonsamtal under första sjukdagen (sms, mail och liknande är inte accepterat.) Får du inte tag på chefen innan arbetspasset har börjat, lämnar du ett meddelande så att din chef kan ringa upp under dagen.
 • Är du fortfarande sjuk efter tre dagar ska din chef ringa till dig för att stämma av hur du mår och när du tror att du kan vara tillbaka på arbetet. Under detta samtal brukar chefen också informera om att du måste lämna in ett läkarintyg efter sjunde sjukdagen (kalenderdagar).
 • Är du fortfarande sjuk under dag 7-14 kommer din chef att ta kontakt med dig minst en gång för att stämma av hur du mår. Kanske finns det något som chefen kan hjälpa till med?
 • När du kommer tillbaka efter en sjukfrånvaro som varat längre tid än sju dagar genomför du och din chef ett kort uppföljningssamtal (ett fysiskt möte av kortare slag, 10 – 30 min).
 • Fortsätter sjukskrivningen efter 14 dagar startar rehabiliteringsprocessen och din chef bokar då in dig för ett rehabiliteringsmöte.
 • Har du under en kortare period haft återkommande korttidssjukfrånvaro kommer din chef att boka in dig för ett rehabiliteringsmöte för att se om det finns behov av att göra en rehabiliteringsutredning. Enligt lag ska en arbetsgivare göra en rehabiliteringsutredning och ta fram en rehabiliteringsplan om en medarbetare är frånvarande sex gånger eller mer under ett år. Vi vill gärna arbeta mer förebyggande än så, så bli inte förvånad om din chef kallar dig till ett rehabiliteringsmöte innan du haft sex sjukfrånvarotillfällen.
 • Rehabiliteringsprocessen kan se olika ut för olika individer och kan ta olika lång tid beroende på anledningen till rehabilitering. Läs mer på sidorna om rehabilitering.

Verktyg för analys, mål och handlingsplan

Sjukfrånvaro i en organisation eller enhet kan bero på olika faktorer. Arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa är ett ständigt pågående arbete med både hälsofrämjande och reaktiva åtgärder (rehabilitering och andra åtgärder).

AcadeMedias Analysverktyg kan du som chef tillsammans med din ledningsgrupp använda för att analysera din enhets sjukfrånvaro och identifiera tänkta åtgärder och strukturer för att kunna sänka sjukfrånvaron och förebygga ohälsa. Börja med att göra en analys utifrån frågorna i verktyget. Vad beror sjukfrånvaron på? Är det mest korttids- eller långtidssjukfrånvaro? Ta sedan fram en handlingsplan med både kort- och långsiktiga åtgärder.

Innehållsansvarig

Uppdaterad