Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hot och våld

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Skulle du bli utsatt för psykiskt eller fysiskt våld ska du anmäla detta till din chef som gör en utredning och i vissa fall kan det även finnas skäl att göra en polisanmälan. Alla vuxna är skyldiga att anmäla händelser om hot och våld.

Gå utbildningen ”förebygga hot och våld” som syftar till att bidra med ökad kunskap om hur vi kan  skapa en trygg arbetsmiljö för medarbetare, barn och elever genom ett förebyggande arbete.  Här kan du också läsa om AcadeMedias personsäkerhetspolicy.

Hot och våld kan handla om situationer mellan följande individer:

 • elev-elev (under skoltid)
 • elev-medarbetare (under skol- respektive arbetstid, på arbetsplatsen och på annan plats då det finns anknytning till verksamheten)
 • medarbetare-medarbetare (på arbetsplatsen och på annan plats då det finns anknytning till verksamheten)
 • anhörig-medarbetare/chef (under arbetstid på arbetsplatsen och på annan plats då det finns direkt anknytning till verksamheten)
 • obehörig person-medarbetare/chef (under arbetstid på arbetsplatsen)
 • obehörig person-elev (under skoltid, på skolan).

Om en elev har utsatts för en våldssituation involveras elevhälsan på din skola. Informationen nedan är när våra medarbetare är involverade.

Förebyggande åtgärder

Som chef och arbetsgivare är det viktigt att man utreder och förebygger riskerna för hot och våld på arbetsplatsen. För att kunna minska riskerna på jobbet behöver alla ha goda kunskaper om de situationer där riskerna för hot och våld är störst. Det är därmed av central betydelse att arbetsgivaren tillsammans med medarbetarna regelbundet gör riskinventeringar beträffande hot och våld, och därefter omgående åtgärdar aktuella arbetsmiljöproblem. Den som ska utföra arbetet ska bland annat få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert.

Detta är arbetsgivarens skyldigheter:

 • Utreda risker för hot och våld och följa upp samt vidta åtgärder som behövs.
 • Anordna arbetet så att risk för våld eller hot om våld förebyggs, så långt det är möjligt.
 • Medarbetarna såväl som eleverna har möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation.
 • Särskilda rutiner ska finnas för arbete som kan medföra risk för hot eller våld.
 • Alla medarbetare har tillräcklig utbildning, information och instruktioner.
 • Vid ensamarbete säkerställa att arbetsuppgiften och situationen inte innebär en påtaglig risk för eller hot om våld.
 • Säkerhetsaspekten ska vara en del av riskbedömningen vid ändringar i verksamheten.

Kartläggning och riskbedömning

Chefen har det övergripande ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att det görs en bedömning av riskerna för hot och våld i varje verksamhet, både för arbetet i sin helhet och för enskilda arbetssituationer. Första steget blir därför att göra en noggrann kartläggning av arbetet och de risker som finns. Använd checklistan för att kartlägga riskerna.

Vad behöver göras?

 • Bestäm rutiner för särskilda skyddsåtgärder och för hur man bäst handlar i akuta situationer. Rutiner kan avse exempelvis hantering av kontantkassor, transporter för skolans cafeteria, in- och utpasseringar, förvaring av nycklar, bemanning och anskaffning av extramedarbetare eller särskild vakt vid vissa arbetsmoment/ensamarbete eller vissa arbetssituationer (till exempel skolavslutningar).
 • Utforma lämpliga checklistor för arbetsplatsen.
 • Förbered fördelning av arbetsuppgifter i en krissituation, fastställ och dokumentera vem som ska göra vad.
 • Utred hur ett nära samarbete med polis och socialtjänst kan ske i frågor om hot och våld.
 • Notera viktiga namn och telefonnummer som ska finnas tillgängliga.
 • Ha telefonnummer till nära anhörig eller annan person som medarbetaren eller eleven önskar ska kontaktas om något händer.
 • Avgör vilka som ska känna till arbetsplatsens rutiner. Se regelbundet över rutinerna och kontrollera att de följs och att alla medarbetare vet om rutinerna.
 • Var tydlig med att medarbetarna inte får ta några personliga risker vid våld eller hotsituationer.
 • Kartlägg vilken utbildning som behövs och handledning, till exempel kring säkerhetsrutiner, riskbedömning, bemötande av människor i kris, konflikthantering och självskydd.

Om du har blivit utsatt för hot eller våld:

 • Kontakta din chef, om chefen är inblandad i händelsen kontaktas dennes chef.
 • Ta kontakt med ditt skyddsombud som hjälper till att följa upp och se till att allt löper rätt.
 • Dokumentera hela händelseförloppet, notera vilka som är närvarande. Om möjligt fota och gör eventuella andra noteringar. Gör en olycksfall/tillbudsanmälan via det digitala formuläret.
 • Ta kontakt med vården.
 • Överväg polisanmälan om inte din chef redan har gjort detta.
 • Om barn/elever varit inblandade ska en orosanmälan övervägas.
 • Anmäl händelsen som en arbetsskada till AFA-försäkring.

Vad kan du som är med om att någon blir drabbad göra?

 • Sätt fokus på den drabbade personen och var behjälplig samt visa ditt stöd.
 • Byt plats! Ta med den drabbade till en annan, lugn miljö.
 • Beröring och omtanke lättar på stress – till exempel en hand på axeln.
 • Låt den drabbade prata. Lyssna och hjälp eventuellt till att sortera.
 • Hjälp till att gå igenom punkterna ovan. Låt den drabbade prata.
 • Notera dina egna observationer.

Handlingsplan vid hot och våld

Denna handlingsplan mot hot och våld har till syfte att vara ett praktiskt verktyg för att hantera akut uppkomna situationer där hot och/eller våld förekommer i verksamheten. Handlingsplanen syftar också till att skapa trygghet för medarbetare, elever och chefer vid hantering av en hotfull eller våldsam situation. Handlingsplanen ska utgöra grund för lokala riktlinjer vid varje enhet.

När en akut hot- eller våldssituation inträffat är det viktigt att den drabbade får hjälp direkt på lämpligt sätt, både medicinskt och psykologiskt. Den utsatta får inte lämnas ensam de första timmarna efter händelsen. Om chefen är involverad i händelsen kontaktas dennes närmaste chef som hanterar utredningen.

Följande ska göras när händelsen har skett:

 • Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det.
 • Se till att den drabbade får vård, om sjukhus måste uppsökas, ordna sällskap dit och se till att någon stannar tills den drabbade tagits om hand.
 • Hjälp den som har blivit hotad eller attackerad eller andra nödställda att snabbt ta sig därifrån.
 • Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till varsitt rum.
 • Behöver krisplanen träda i kraft?
 • Kontakta relevanta personer, anhöriga, skyddsombud, klassföreståndare, vårdnadshavare.
 • Chefen ser till att den drabbade tas om hand om, ges stöd och får samtala med någon. Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och förtroende för.

Gör detta i ett inledande skede:

 • Ombesörj att krisstöd finns. Efter en hot- eller våldssituation är det ofta viktigt för en drabbad medarbetare att få tillgång till ett bra psykiskt och socialt omhändertagande. Kontakta Företagshälsovården för genomgång av händelsen och chockupplevelsen samt för eventuella åtgärder. Alla drabbade tar inte emot detta erbjudande omedelbart. Då kan det vara viktigt att du som chef återkommer med erbjudande om detta en tid efter händelsen. Den drabbade kan då ofta bättre bedöma sitt behov av krisstöd.
 • Inblandade elever ska erbjudas hjälp av elevhälsan att bearbeta händelsen.
 • Chefen ser även till att övriga medarbetare, barn, elever, deltagare tas hand om, och att var och en som blivit berörd av händelsen får möjlighet att tala om detta och inte lämnas ensam att bearbeta händelsen.
 • Chefen ska själv dokumentera händelseförloppet samt se till att alla medarbetare och andra inblandade personer gör detsamma.
 • Om händelsen utspelats mellan medarbetare/vuxna i närvaro av barn/elever gör chefen en bedömning hur skolans elever informeras om händelsen och vilka åtgärder som vidtas.
 • Den drabbade kan vid behov erbjudas andra arbetsuppgifter under en övergångsperiod.

Utred situationen utifrån följande punkter: 

 • De inblandade får ge sin version av händelsen. Det är viktigt att detta finns dokumenterat.
 • Om medarbetaren har stått för våldet/hotet har hen begått ett tjänstefel, chefen har då dialog med HR och berörd fackligt ombud informeras.
 • Den drabbade ska fylla i en tillbudsrapport, chefen gör därefter en arbetsskadeanmälan.
 • Chefen ska göra sammanställningar av incidenter och ärenden om hot och våld. Dessa integreras i befintliga rutiner för sammanställning och rapportering av ohälsa, tillbud och arbetsskador. Du hittar dokumentet för riskbedömning och handlingsplan på sidorna om systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Om elever har drabbats ansvarar elevhälsan för dokumentation.

Följ upp situationen utifrån följande punkter: 

 • Följ noggrant upp sjukfrånvaron hos de drabbade. Gör, med utgångspunkt från till exempel sjukfrånvaro eller önskemål, en bedömning om ytterligare uppföljningssamtal behövs.
 • Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter en vecka, samt efter en månad. Samtalen dokumenteras.
 • Behöver relationerna mellan de inblandade bearbetas ytterligare kontaktar chefen elevhälsan/företagshälsovården samt skyddsombud.
 • Ge, före eventuell rättegång, medarbetaren möjlighet till genomgång av rättsförfarandet. Se till att den drabbade får sällskap av någon till rättegången, till exempel facklig representant, arbetsledare eller kollega. En rättegång kan lätt riva upp minnen och känslor från våldshändelsen. Den som blivit utsatt för våld är skyldig att vittna.

Relaterade länkar

AcadeMedias personsäkerhetspolicy

Arbetsmiljöverkets hemsida

Innehållsansvarig

Uppdaterad