Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inspektion av Arbetsmiljöverket

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att förebygga ohälsa, att olycksfall förebyggs och att arbetsmiljön är god. Arbetsmiljöverkets inspektionsbesök syftar till att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker samtidigt som arbetsgivaren får besked om vad som behöver göras.

Arbetsmiljöverket är en myndighet som bland annat har till uppgift att ha tillsyn över arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen. Arbetsmiljöverket kontrollerar bland annat att arbetsgivare lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen och de föreskrifter som utfärdats. Kontrollen sker vanligtvis genom inspektioner som utförs av Arbetsmiljöverkets inspektörer. Normalt är inspektioner föranmälda med brev eller telefonsamtal och arbetsgivaren informeras då om vad inspektionen innebär.

Arbetsmiljöinspektörer och andra representanter för tillsynsmyndigheter har rätt att komma in på arbetsstället och göra de undersökningar som de anser kan behövas.

Om Arbetsmiljöverket upptäcker att en arbetsgivare eller någon annan med skyddsansvar bryter mot de krav som finns i lagar eller föreskrifter, är den första åtgärden oftast att utfärda ett inspektionsmeddelande. Detta meddelande uppmanar den ansvarige att vidta vissa åtgärder inom en bestämd tid. Ett inspektionsmeddelande kan inte överprövas.

Om ett inspektionsmeddelande inte följs så kan Arbetsmiljöverket utfärda ett föreläggande eller ett förbud. Föreläggandet eller förbudet kan förenas med ett vite, ett belopp som arbetsgivaren får betala om Arbetsmiljöverkets beslut inte följs. Arbetsmiljöverkets beslut kan överklagas till länsrätten.

Innehållsansvarig

Uppdaterad