Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Inspektion av Arbetsmiljöverket

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Arbetsgivaren ansvarar för att alla arbetstagare har en god arbetsmiljö och kan utföra sitt jobb utan risk för ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljöverkets inspektionsbesök syftar till att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker samtidigt som arbetsgivaren får besked om vad som behöver åtgärdas.

Arbetsmiljöverket är en myndighet som bland annat har till uppgift att utöva tillsyn över arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen. Arbetsmiljöverket kontrollerar bland annat att arbetsgivare lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen och de föreskrifter som utfärdats. Kontrollen sker vanligtvis genom inspektioner som utförs av Arbetsmiljöverkets inspektörer. Normalt är inspektioner föranmälda med brev eller telefonsamtal och arbetsgivaren informeras då om vad inspektionen innebär.

Arbetsmiljöinspektörer och andra representanter för tillsynsmyndigheter har rätt att komma in på arbetsstället och göra de undersökningar som de anser behövs.

Om Arbetsmiljöverket upptäcker att en arbetsgivare eller någon annan med skyddsansvar bryter mot de krav som finns i lagar eller föreskrifter, är den första åtgärden oftast att utfärda ett inspektionsmeddelande. Detta meddelande uppmanar den ansvarige att vidta vissa åtgärder inom en bestämd tid. Ett inspektionsmeddelande kan inte överprövas.

Om ett inspektionsmeddelande inte följs kan Arbetsmiljöverket utfärda ett föreläggande eller förbud. Föreläggandet eller förbudet kan förenas med ett vite, ett belopp som arbetsgivaren får betala om Arbetsmiljöverkets beslut inte följs. Arbetsmiljöverkets beslut kan överklagas till länsrätten.

Innehållsansvarig

Uppdaterad