Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Roller, delegering och ansvar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Huvudman

I fristående skolor är huvudmannen arbetsgivare och ytterst ansvarig för arbetsmiljön. Huvudmannen kan vara en juridisk eller fysisk person. Huvudmannen ska ge förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet och se till att arbetsmiljölagen följs i verksamheten. Huvudmannen har ansvaret för att det finns en övergripande arbetsmiljöorganisation. I den är det viktigt att det tydligt framgår vem som ansvarar för att arbetsmiljölagen följs och att den fristående skolans chefer har tillräckliga kunskaper och erfarenheter om hur arbetsmiljöarbetet kan bedrivas. Huvudmannen fördelar oftast arbetsmiljöuppgifterna på samma sätt som den kommunala nämnden.

Arbetsgivaren

Skyldigheter:

Enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 2 § ska Arbetsgivaren (AG) vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Det innebär att arbetsgivaren måste:

 • Följa arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 • Följa förelägganden och förbud från Arbetsmiljöverket.
 • Utöva tillsyn, såväl organisatoriskt som i den dagliga arbetsledningen.
 • Organisera arbetsanpassning och rehabilitering på ett lämpligt sätt och fullgöra sina rehabiliteringsskyldigheter.
 • Vidta de åtgärder i övrigt som är ”tekniskt kända och ekonomiskt möjliga”.
 • Följa de speciallagar (till exempel tobakslagen) som rör arbetsmiljöområdet.

Arbetsgivarens dagliga arbetsmiljöarbetsuppgift handlar om att utöva tillsyn, vilket innebär att:

 • Se till att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper för sitt arbete och för att kunna undvika risker för ohälsa och olycksfall i arbetet.
 • Se till att arbetstagarna har de instruktioner som behövs för att undvika risker för ohälsa och olycksfall.
 • Förvissa sig om att givna instruktioner följs.

Rektor/förskole-/enhetschef

Arbetsgivaren har alltid ansvar för arbetsmiljön, även om olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelas. Det är vanligt att huvudmannen fördelar arbetsmiljöuppgifter till rektorn/förskole-/enhetschefen som i sin tur kan fördela uppgifter på bestämda personer eller befattningar.

Det är viktigt att en uppgift inte faller mellan stolarna, glöms bort eller att samma uppgift läggs på flera personer. Det är också viktigt att bestämma vad som ska gälla vid exempelvis  sjukfrånvaro och semester. Uppgifterna bör beskrivas så tydligt som möjligt, särskilt om verksamheten är rörlig eller bedrivs på olika platser. Det ska vara tydligt för alla i skolan vem som gör vad i arbetsmiljöarbetet.

Medarbetaren

Skyldigheter:

 • Medverka i arbetsmiljöarbetet.
 • Delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
 • Följa givna föreskrifter.
 • Vid behov använda personlig skyddsutrustning.
 • Använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.
 • Påtala risker och brister för närmsta chef.

Skyddsombud

Skyddsombud ska företräda de anställda och verka för en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. De har inte samma formella ansvar som arbetsgivaren och väljs via respektives fackförbund. Läs mer om Skyddsombud.

Elevskyddsombud

Från och med årskurs 7 i grundskolan samt i gymnasieskolan och i vuxenutbildningen har eleverna rätt att medverka i skolans arbetsmiljöarbete genom att utse elevskyddsombud. Elevskyddsombuden utses av alla elever och representerar alla eleverna. De ska bjudas in i arbetsmiljöarbetet på i stort sett samma villkor som medarbetarnas skyddsombud och företräda eleverna och verka för en bra arbetsmiljö på skolan. Även yngre elever har rätt att delta i arbetsmiljöarbetet efter ålder, mognad och förutsättningar i övrigt. Vuxna studerande kan utse studerandeskyddsombud. Läs mer om Elevskyddsombud.

Relaterade länkar

Internutbildningar Academy

Innehållsansvarig

Uppdaterad