Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Delegering av arbetsmiljöuppgifter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Chefen ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera medarbetare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Chefen ska se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som behövs.

Chefen är skyldig att se till att de som får ansvaret har tillräckliga kunskaper om:

 • Regler som har betydelse för arbetsmiljön.
 • Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.
 • Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.

Den som ges ansvaret ska ha en självständig hållning i förhållande till den som delegerat arbetsuppgifterna. Det ska klart framgå till vem ansvaret har delegerats och vad delegeringen omfattar.

Den som delegerar arbetsmiljöuppgifter måste se till att den delegerade har:

 • Tillräcklig kompetens och kunskap.
 • Resurser, möjlighet att utföra sina nya arbetsuppgifter. Det ska vara praktiskt möjligt att ta det delegerade ansvaret, det vill säga nödvändiga ekonomiska och personella resurser ska finnas tillgängliga.
 • Bestäm vilka uppgifter som ska delegeras och glöm inte bort några uppgifter.
 • Nödvändiga befogenheter.

Se till att dokumentera uppgiftsfördelningen, vilket måste göras om det finns minst tio anställda medarbetare, använd med fördel den mall som finns till höger.

Vid återkommande brister måste delegeringen återtas.

Innehållsansvarig

Uppdaterad