Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Elev-/studerandeskyddsombud

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla på skolan kan vara med i arbetsmiljöarbetet. Från årskurs sju utses elevskyddsombud av eleverna. Innan dess får eleverna vara med i arbetsmiljöarbetet utifrån ålder, mognad och förutsättningar. Studerandeskyddsombud utses av vuxenstuderande. 

Du kan läsa mer om vad Arbetsmiljöupplysningen och Skolverket skriver om elevskyddsombud-/studerandeskyddsombud på deras webbplatser. Här sammanfattar vi några av punkterna som är bra att känna till.

Elev-/studerandeskyddsombud ska:

 • företräda eleverna i arbetsmiljöarbetet
 • bevaka att skolan följer reglerna i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)
 • bevaka att skolan bedriver ett aktivt likabehandlingsarbete
 • tillse att tillbud och olyckor bland eleverna rapporteras till rektor

Elev-/studerandeskyddsombud har rätt:

 • till utbildning för sitt uppdrag
 • till ledighet för den tid som behövs för uppdraget. Elevskyddsombud på gymnasiet har rätt till extra undervisningsstöd för de lektioner man missar.
 • att ta del av den information som behövs för att kunna ta ställning i olika frågor, till exempel vid ombyggnation, ändrade arbetsformer och framtagning av policydokument. Dock inte sekretessbelagd information
 • att delta i planering av förändringar på skolan som rör eleverna
 • att delta i skyddsronder
 • att medverka i skyddskommitténs sammanträden i frågor som rör elevernas arbetsmiljö
 • att regelbundet träffa rektor och diskutera skolans arbetsmiljö.

Elev-/studerandeskyddsombud har skyldighet att:

 • föra vidare synpunkter, krav och önskemål från eleverna
 • föra vidare känslig information, till exempel mobbning, enbart till den eller de som hanterar sådana ärenden på skolan
 • ta ansvar för sin tystnadsplikt, vid exempelvis känslig information man får i skyddskommittén.

Skyddskommitté, rektorns uppgift och kommunikationskanaler

I arbetsmiljölagen finns särskilda regler om elevskyddsombud och deras medverkan i skyddskommittén.

Skolledningen ska aktivt uppmana eleverna att utse elevskyddsombud. Det är inte rektorn som ska utse ombuden men det är rektorns uppgift att se till att alla elever får veta att de har rätt att själva välja elevskyddsombud. Rektorn ska också se till att skolans elever och personal informeras om vem eller vilka som blivit valda.

Vad elev-/studerandeskyddsombud ska ha för kommunikationskanaler ut till eleverna/studenterna är inte reglerat. Det är upp till varje skola att hitta former för deras samverkan och hur alla frågor ska förankras.

Utbildningar

Sveriges elevkårer erbjuder, enligt ramavtal med AcadeMedia, följande utbildningar:

 • Elevskyddsombudsutbildning heldag
 • Elevskyddsombudsutbildning halvdag
 • ESO-dagar för gymnasiet
 • ESO-dagar för grundskolan
 • Utbildning i elevinflytande

Du kan läsa mera om utbildningarna på AcadeMedia Academy.

Innehållsansvarig

Uppdaterad