Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Skyddsombud och skyddskommitté

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På en enhet där minst fem medarbetare regelbundet arbetar ska medarbetarna utse ett eller flera skyddsombud. Elevskyddsombud samt studerandeskyddsombud utses av eleverna/studerande.

På en arbetsplats där minst femtio medarbetare regelbundet arbetar ska det finnas en skyddskommitté.

Skyddsombud

Skyddsombudets uppgifter:

 • Representera sina kollegor i arbetsmiljöfrågor.
 • Verka för en god arbetsmiljö.
 • Medverka i riskanalyser och skyddsronder tillsammans med enhetschefen.
 • Vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Skyddsombudets skyldigheter:

 • Att inte vidarebefordra sekretessbelagda uppgifter.
 • Att föra vissa uppgifter vidare till exempelvis Arbetsmiljöverket, styrelseledamot i facket eller sakkunnig i arbetsmiljöfrågor i central facklig organisation.

Hur väljs skyddsombud och vem kan bli det?

Skyddsombud utses vanligtvis av facken efter att medarbetarna har nominerat ombudet, alternativt av medarbetarna via demokratiskt val.

Inom AcadeMedia tillämpas vanligtvis en mandatperiod om tre år. Hur många skyddsombud som ska utses avgörs i första hand av enhetens storlek eller via samverkan mellan fack och arbetsgivaren.

Finns det fler än ett skyddsombud ska ett av dessa utses som huvudskyddsombud med uppgift att samordna skyddsombudens arbete.

Hur kan skyddsombudet påverka brister i arbetsmiljön?

Genom rätten att:

 • Samråda med chefen.
 • Påtala att en åtgärd, undersökning eller kartläggning behövs.
 • Få en skriftlig bekräftelse på lämnad begäran enligt AML 6 Kap 6a§.
 • Begära föreläggande eller förbud hos Arbetsmiljöverket.
 • Stoppa arbete vid omedelbar eller allvarlig fara för liv eller hälsa, vid ensamarbete eller om arbetsgivaren trotsar förbud från Arbetsmiljöverket. Stopprätten gäller även vid inhyrd arbetskraft.

Hur kan skyddsombudet bidra till att förebygga arbetsskador?

Genom rätten att:

 • Delta i planering av till exempel nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsmetoder och arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall.
 • Delta i skydds-/arbetsmiljöronder.
 • Delta vid upprättande av handlingsplaner enligt systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Ta del av relevanta handlingar.
 • Bli underrättad om förändringar av betydelse för arbetsmiljön.

Skyddsombudet är aldrig juridiskt ansvarig för arbetsmiljön utan det är alltid arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön.

Skyddskommitté

På en enhet, där minst femtio medarbetare regelbundet arbetar, ska det finnas en skyddskommitté. En skyddskommitté kan tillsättas även då färre medarbetare arbetar på en enhet om medarbetarna begär det. Skyddskommittén bör vara sammansatt av lika antal representanter från arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren utser ordförande i skyddskommittén.

I skyddskommittén skall behandlas frågor om:

 • Handlingsplaner (enligt AML 3 Kap 2a§).
 • Planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation, planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön.
 • Arbetsanpassnings- och rehabilitering.

Relaterade länkar

Skyddsombud, information från Arbetsmiljöverket

Innehållsansvarig

Uppdaterad