Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Första samtalet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hälsorelaterade problem kan ha många olika orsaker som sjukdom, sociala problem, vantrivsel med arbetskam­rater och chefer, känslor av att inte känna sig behövd och efter­frågad samt missbruk.

Syftet med det första samtalet är att tidigt bedöma om det finns något behov av rehabiliterings- och/eller anpassningsåtgärder. Finns sådana behov kallar ansvarig chef till ett rehabiliteringsmöte för rehabiliteringsutredning och för att komma överens om en rehabiliteringsplan för återgång till arbetet.

Beslut om behov av åtgärd

Nej, rehabiliteringsbehov föreligger ej

Rehabilitering är inte nödvändigt, till exempel om det är klart att medarbetaren kan återgå till ordinarie tjänst efter avslutad sjukperiod.

Det är viktigt att du som chef håller kontakt med den sjukskrivne medarbetaren under sjukfrånvaron. Det är också viktigt att medarbetaren har möjlighet att hålla sig uppdaterad om det som händer på arbetsplatsen, exempelvis genom att ha tillgång till e-post och få inbjudningar till arbetsplatsträffar och andra aktiviteter. Dokumentera gärna överenskommelser och liknande.

Ja, rehabiliteringsbehov föreligger

Boka in ett rehabiliteringsmöte med medarbetaren för rehabiliteringsutredning och gör tillsammans en rehabiliteringsplan för återgång till arbete. Gör en bedömning tillsammans med medarbetaren av vilka andra parter som ska delta på rehabiliteringsmötet utöver chef och medarbetaren själv. Det kan vara exempelvis Försäkringskassan, behandlande läkare, företagshälsovården, fackligt ombud eller annan stödperson.

Tänk på att!

 • Förbereda samtalet noga, se checklistan som kan användas som stöd för dig som chef genom rehabiliteringsprocessen.
 • Ta en tidig kontakt med medarbetaren och förklara syftet med samtalet.
 • Gör klart att samtalet sker för att utreda om, och i så fall vilka, åtgärder som behöver vidtas.

Glöm inte att!

 • Dokumentera
 • Bestämma dag och tid för nästa uppföljning eller för att boka ett rehabiliteringsmöte.

Innehållsansvarig

Uppdaterad