Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Signaler på ohälsa

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Det finns ofta flera olika orsaker till sjukdom och sjukfrånvaro. Det är sällan enbart privat- eller arbetsrelaterat. Det är dock viktigt att du som chef uppmärksammar signaler på ohälsa i arbetsgruppen. Ju tidigare ett problem uppmärksammas desto större är möjligheterna att nå ett positivt resultat. Om det finns anledning att misstänka att en medarbetare inte mår bra är det av stor vikt att tidigt söka orsaken och ge stöd/anpassa arbetssituationen, för att undvika att hamna i en lång rehabiliteringsprocess.

Sjukskrivning

Vid sjukanmälan ska chefen kontakta medarbetaren inom en vecka och begära läkarintyg från dag 8. Fram till dag 14 betalas sjuklön av arbetsgivaren, från och med dag 15 betalar arbetsgivaren 10 % och resterande betalas ut av Försäkringskassan.

Chefen kan begära ett läkarintyg från medarbetaren från och med första sjukdagen. Användningen av förstadagsintyg ska i detta sammanhang ses som en del av en rehabiliteringsprocess och nyttjas först efter en bedömning i det enskilda fallet. Kan medarbetaren inte visa läkarintyg som styrker nedsatt arbetsförmåga första sjukdagen har han/hon inte rätt till sjuklön enligt lag eller avtal. För intygen gäller bestämmelser om sekretess, enligt 7 kap § 11 sekretesslagen. Beslut om förstadagsintyg bör ske i samråd med HR.

Exempel på vanliga varningssignaler vid stress:

 • Hög korttidssjukfrånvaro (5-6 tillfällen på 12 månader)
 • Frånvarande eller problem med huvudvärk
 • Sömnproblem
 • Uppvisar koncentrationssvårigheter
 • Sämre kvalitet i arbetet
 • Förändrat beteende, labilt humör
 • Låg arbetsmoral
 • Svårigheter att passa tider
 • Missnöje med jobbet

Missbruk

Misstankar om missbruk (beroendeproblematik) kan uppstå av olika anledningar. Arbetsgivaren har ett ansvar att agera i sådana situationer. Utöver rent humanitära skäl att agera måste också säkerhetsas­pekter vägas in t ex försämrad arbetsmiljö för kollegor samt effektivitets- och kostnadsskäl.

Exempel på tecken, vid upprepade tillfällen, på eventuellt missbruk:

 • Alkoholkonsumtion på jobbet
 • Luktar alkohol
 • Kommer bakfull till jobbet
 • Fylleriförseelser utanför jobbet
 • Mycket berusad på personalfester

Exempel på andra tecken på eventuellt missbruk:

 • Förändrat beteende och tendens till isolering
 • Retlig, rastlös, nervös, håglös, nedstämd
 • Misskötsel av arbetet
 • Presterar sämre än tidigare och högre felfrekvens
 • Olycksfall och tillbud
 • Ökad och tillfällig frånvaro, kommer för sent, i synnerhet på måndagar
 • Söker semester och ledighet sent eller i efterskott
 • Sjukfrånvaro i samband med helg och/eller löneutbetalningar

Innehållsansvarig

Uppdaterad