Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Skyddsrond

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En skyddsrond ska genomföras minst en gång per år och är en undersökningsmetod för att kartlägga den fysiska, psykiska och organisatoriska arbetsmiljön. Vid en rond går man igenom verksamheten på en arbetsplats.

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Vad innebär en skyddsrond?

Det är en undersökningsmetod för att kartlägga den fysiska arbetsmiljön. Här kan alla risker och brister tas upp, det kan vara både i ett proaktivt och reaktivt syfte. Saker som inte kan förbättras med en gång dokumenteras i en handlingsplan. Där budgeteras och tidsätts åtgärder som kan förbättra arbetsplatsen.

Arbetsgivaren skall regelbundet göra en riskbedömning, det vill säga undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. Det är viktigt att ha daglig uppmärksamhet.

När genomförs skyddsronden?

Den ska genomföras minst en gång per år.

Vem ansvarar?

Enhetschefen ansvarar för att åtgärder vidtas och uppföljning sker

Vilka deltar?

I skyddsronden deltar skyddskommittén eller andra representanter, till exempel skyddsombud, elevskyddsombud/studerandesyddsombud, arbetsgivarens skyddsansvariga och berörda arbetstagare.

Checklistor

Under relaterade dokument hittar du tre olika checklistor som är uppdelade och det finns en för förskola, en för grund- och gymnasieskola samt en allmän som kan användas inom vuxenutbildningen eller på huvudkontoren. Skriv gärna ut era planritningar och ta med dessa när ni genomför er skyddsrond. Det finns även ytterligare checklistor för särskilda utrymmen så som exempelvis idrottshallar, mottagningsrum och tillagningskök i dokumentsamlingen på sidan.

Innehållsansvarig

Uppdaterad