Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Skyddsrond

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En skyddsrond ska genomföras minst en gång per år och är en undersökningsmetod för att kartlägga den fysiska, psykiska och organisatoriska arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Vad innebär en skyddsrond?

Det är en undersökningsmetod för att kartlägga den fysiska arbetsmiljön. Här kan alla risker och brister tas upp, det kan vara både i ett proaktivt och reaktivt syfte. Saker som inte kan förbättras med en gång dokumenteras i en handlingsplan. Där budgeteras och tidsätts åtgärder som kan förbättra arbetsplatsen.

Arbetsgivaren skall regelbundet göra riskbedömningar, det vill säga undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt.

När genomförs skyddsronden?

Den ska genomföras minst en gång per år.

Vem ansvarar?

Enhetschefen ansvarar för att åtgärder vidtas och uppföljning sker.

Vilka deltar?

I skyddsronden deltar skyddskommittén eller andra representanter, till exempel skyddsombud, elev-/studerandeskyddsombud, arbetsgivarens skyddsansvariga och berörda arbetstagare.

Checklistor

Under relaterade dokument hittar du tre olika checklistor som är uppdelade för förskola, grund- och gymnasieskola samt en allmän som kan användas inom vuxenutbildningen eller på huvudkontoren. Skriv gärna ut era planritningar och ta med dessa när ni genomför er skyddsrond. Det finns även ytterligare checklistor för särskilda utrymmen så som exempelvis idrottshallar, mottagningsrum och tillagningskök i dokumentsamlingen på sidan.

Innehållsansvarig

Uppdaterad