Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Stress och arbetsbelastning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Arbetsrelaterad ohälsa ökar kraftigt. Ökade krav, hög arbetsbelastning, starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter, konflikter, kränkningar och arbetstidens förläggning är några faktorer som lyfts fram som orsaker till ohälsan.

Arbetsmiljöverkets föreskrift, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), som började gälla den 31 mars 2016, fokuserar på just dessa faktorer. Reglerna om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) har arbetats in i föreskriften. Förskriften lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet. För att bryta den negativa trenden med ohälsan ställer man krav på att varje arbetsgivare ska formulera mål gällande ledning och styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav och resurser. Arbetsgivaren ska dessutom se till att alla chefer och arbetsledare vet hur man förebygger och hanterar dels ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Rutin vid stress och hög arbetsbelastning

Skadlig stress

Om medarbetare inte vet vilka förutsättningar och krav som ställs och dessutom upplever otydlighet om vad som gäller i arbetet, finns stor risk för skadlig stress. För att förebygga detta måste alla medarbetare veta:

 • vilka arbetsuppgifter de ska utföra
 • vilka resultat de ska uppnå
 • om det finns några särskilda sätt som de ska utföra arbetet på och i så fall hur
 • vilka arbetsuppgifter man ska prioritera om tillgänglig tid inte räcker till
 • vem man kan vända sig till för att få hjälp och stöd i arbetet.

Ohälsosam arbetsbelastning

När kraven i arbetet, mer än tillfälligt, överskrider resurserna uppstår obalans. Denna obalans blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheterna till återhämtning är otillräckliga.
Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och dessutom se till att det finns förutsättningar att omsätta kunskaperna i praktiken.

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas medarbetarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

Åtgärder

Det är viktigt att poängtera att arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM. AcadeMedias process för systematiskt arbetsmiljöarbete ska alltså användas med följande kompletteringar:

 • Vid medarbetarsamtalet ställer chefen konkreta frågor till varje medarbetare om hur de upplever sin arbetsmiljö, vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket ansvar och vilka befogenheter de har och vem de kan vända sig till för att få stöd och hjälp. Kommer det under samtalet fram saker som behöver åtgärdas, alltså om medarbetare upplever en ohälsosam arbetsbelastning, är chefen skyldig att agera omgående. Exempel på åtgärder är minskad arbetsmängd, ändrad prioritering av arbetsuppgifter, handledning, ökad bemanning, översyn av arbetsmängden och utbildning/fortbildning.
 • arbetsplatsträffarna eller motsvarande aktualiseras och diskuteras förhållanden som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljölagen är det varje medarbetares skyldighet att ”medverka i arbetsmiljöarbetet och att delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö”. De förslag som kommer upp tas upp med chefen.
 • I samverkansgruppen, arbetsmiljökommittén eller motsvarande redovisar chefen aktuellt ohälsotal, resultat av medarbetarundersökningar och frågor som har kommit upp på arbetsplatsträffarna eller motsvarande. Efter dialog beslutar chefen om åtgärder.

Övriga åtgärder:

 • Alla chefer och arbetsledare ska försäkra sig om att medarbetarna vet hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. Finns inte kunskapen genomförs lämplig utbildning. I Academys utbildningswebb kan du ta del av ett antal kurser inom arbetsmiljö.
 • Arbetsmiljöpolicyn kompletteras med konkreta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Exempel: sjukfrånvaro, personalomsättning, arbetsklimat, arbetstillfredsställelse och hälsa.
 • Regelbunden aktualisering av varje medarbetares rättighet, och skyldighet, att påtala risker och brister.

För att säkerställa att alla arbetar utifrån denna föreskrift har AcadeMedia gjort följande:

 • Kompletterat den årliga uppföljningen av systematisk arbetsmiljöarbetet (SAM) med frågor som berör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 • Arbetsmiljöpolicyn har uppdaterats enligt den nya föreskriften.
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har kompletterat kartläggningen med frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, där risker identifierats och bedömts och handlingsplaner upprättats.

Innehållsansvarig

Uppdaterad