Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är ett verktyg för att skapa goda arbetsförhållanden (tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala och för arbetets innehåll), det vill säga att arbeta förebyggande för att exempelvis minska stress och olycksfall.

Arbetsmiljöarbete ska drivas som en naturlig del av verksamheten och finnas med vid exempelvis budgetarbete, inköp, omorganisationer, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Arbetet ska göras systematiskt och planerat. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete kan leda till minskade driftstörningar och ökad kvalitet, men också till ökad trivsel, engagemang och ett bra anseende för företaget, vilket i sin tur gör det lättare att behålla och rekrytera personal.

Arbetsmiljöverket har mycket bra material till stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter. Några viktiga föreskrifter hittar du nedan. Läs gärna mer på Arbetsmiljöverket.

AcadeMedias arbetsmiljöutbildning fokuserar på Arbetsmiljölagens krav och hur du som chef ska arbeta för att skapa en sund och utvecklande arbetsmiljö. Alla chefer och arbetsledare med personalansvar på AcadeMedia ska ha genomgått utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.


Föreskrift kring organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar för att bedriva.

AFS_Sida_01 Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
den-organisatoriska-och-sociala-arbetsmiljon-viktiga-pusselbitar-i-en-god-arbetsmiljo-vagledning-h457_Sida_01 Arbetsmiljöverket finns en vägledning som ger dig stöd för hur du följer och använder de nya föreskrifterna. Förhoppningen är att föreskrifterna och vägledningen ska bidra till att arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön blir en angelägen del av vardagen på alla våra arbetsplatser.

Genom att klargöra vad som behöver göras för att skapa en bra arbetsmiljö på en arbetsplats, och vem i företaget som ska göra det, skapar man systematik i arbetsmiljöarbetet.

Grunder för ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete

Enligt reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete ska alla företag:

En arbetsmiljöpolicy ska finnas dokumenterad vid minst tio medarbetare. Arbetsmiljöpolicyn bör visa arbetsgivarens övergripande målsättning, viljeriktning och medel för det långsiktiga arbetet med verksamhetens arbetsmiljö. De risker som finns i verksamheten är en viktig utgångspunkt när arbetsmiljöpolicyn skrivs. Policyn ska vara så konkret att den går att följa upp.

AcadeMedias arbetsmiljöpolicy hittar du under policyer.

Ni ska även se till att ni har rutiner i er verksamhet för att genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rutinerna ska beskriva vad som ska göras, hur och när det ska göras samt vem som ska vara med. En rutin kan också hänvisa till en blankett eller checklista. Rutinerna ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio medarbetare i verksamheten. Ha även med instruktioner för farliga arbetsuppgifter. Här kan du hitta en mall för din enhets rutiner som du kan använda på din enhet.

En gång om året, förslagsvis i samband med varje skyddsrond ska ni gå igenom samtliga rutiner på er enhet, ta checklistorna för respektive verksamhet till er hjälp.

Det är viktigt att tidigt i arbetet med SAM bestämma vilka som ska vara med i arbetet med att bygga upp systemet. Det är arbetsgivaren som ska driva arbetet med att bygga upp SAM och skyddsombud och arbetstagare ska medverka. Du kan läsa mer om detta på sidan Roller, delegering och ansvar.

Som chef ska man ge elevskyddsombudskyddsombud och andra medarbetare möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet. Chefen ska se till att medarbetarna och skyddsombud som medverkar i arbetsmiljöarbetet får den tid och information de behöver för att kunna medverka effektivt. Dokumentera även vilka som är elevskyddsombud, skyddsombud på din enhet.

Se även till att samtliga medarbetare har information om SAM och vad det innebär, här kan du hitta en Arbetsmiljöpresentation som du kan använda för att presentera arbetet för dina medarbetare.

Ni ska se till att de som fått uppgifter i arbetsmiljöarbetet tilldelade sig har kunskaper om:

 • regler som har betydelse för arbetsmiljön
 • den lagstiftning de omfattas av
 • fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall
 • åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall
 • arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö

Arbetstagarens kunskap om riskerna i arbetet:

Arbetsgivaren ska se till att samtliga medarbetare får kunskaper om vilka risker som är förknippade med deras arbete och hur de ska kunna utföra sitt arbete säkert utan risk för ohälsa eller olycksfall. Man ska också se till att de får kunskaper om vilka rutiner och instruktioner som gäller för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska kunna förebyggas.

Om inte chefer har tillräcklig kunskap och kompetens för att sköta arbetsmiljöarbetet på ett systematiskt sätt ska arbetsgivaren ta hjälp av företagshälsovården eller annan sakkunnig kompetens.

Läs mer på AcadeMedia Academy om vilka utbildningar som erbjuds inom arbetsmiljö.

Arbetsgivaren ska se till att det finns en tydlig fördelning av uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppgifter inom arbetsmiljöarbetet kan fördelas på chefer, arbetsledare eller andra medarbetare. Om ni har en delegationsordning för verksamheten kan ni lägga till uppgifter om arbetsmiljöarbetet där. Uppgiftsfördelningen ska klart ange vem eller vilka det åligger att förebygga och åtgärda risker för ohälsa och olycksfall i ert arbete. Dessa personer ska få i uppgift att regelbundet undersöka arbetsförhållandena, bedöma risker för ohälsa och olycksfall, vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall, samt genomföra kontroller av att vidtagna åtgärder har haft avsett resultat.

Det ska även framgå vilka befogenheter och resurser dessa personer har att tillgå för att kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter. Med befogenheter avses rätt att fatta beslut och att vidta åtgärder. Med resurser avses ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid och kunskaper.

Det juridiska arbetsmiljöansvaret kan inte delegeras, utan det ligger alltid hos arbetsgivaren. De som tilldelas uppgifter i arbetsmiljöarbetet ska också ha kunskaper, befogenheter och resurser i form av ekonomiska medel och tid.

Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i er verksamhet.

Du kan läsa mer om delegering av arbetsmiljöuppgifter här.

 

Process för systematiskt arbetsmiljöarbete

samhjul_1

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan ni upptäcka risker innan någonting har hänt, istället för att göra åtgärder efter ett tillbud eller en olycka. Med hjälp av systematiken kan ni upptäcka mer av det som är viktigt för medarbetarnas hälsa och det blir tydligt vilka åtgärder som behövs.

Det är viktigt att skapa tillfällen för att granska arbetsmiljön på arbetsplatsen, de ska göras:

 • Regelbundet
 • Till vardags
 • Efter olycka/sjukdom/allvarligt tillbud
 • Före en förändring i verksamheten

När du ska undersöka din enhets arbetsmiljörisker finns det flera verktyg och hjälpmedel som du kan och ska använda, så kallade signalkällor. Dessa signalkällor kan bland annat vara:

 • Skyddsrond som ska genomföras varje termin
 • Utvecklingssamtal
 • Arbetsplatsträffar
 • Medarbetarundersökning som genomförs en gång per år
 • Hälsokontroller
 • Personalmöten
 • Statistik så som sjukfrånvaro
 • Missnöje/konflikter
 • Anmälningar av arbetsskador/olyckor och tillbud
 • Enskilda samtal med medarbetarna
 • Övrig kunskap/kännedom

I dokumentet diskussionsfrågor hittar du frågeområden som är bra att ta upp på diverse möten.

Kartläggningen syftar till ett göra en total undersökning och få en allsidig och aktuell bild av arbetsmiljön inom alla verksamheter och arbetsplatser. Sätt er därför med alla risker som har uppkommit vid er undersökning exempelvis från medarbetarundersökningen, skyddsronden, statistik och påbörja er kartläggning. Här ska du kartlägga riskerna kring följande områden: Arbetsledning, arbetsmängd, arbetsorganisation, arbetsredskap, arbetsställningar och arbetsrörelser, arbetstempo, arbetstider, arbetsuppgifternas innehåll, belysning, buller, farliga ämnen, handlingsutrymme, lokaler, maskiner, möjlighet till inflytande, samarbete, vibrationer, hot och våld samt värme och kyla. Listan kan naturligtvis kompletteras med områden som har betydelse i den aktuella verksamheten.

Vi ska årligen göra en kartläggning av arbetsmiljön med hjälp av skriftlig instruktion och upprättade checklistor. Skyddskommittén ska medverka i såväl kartläggning och riskbedömning som vid upprättande av handlingsplaner.

Som hjälp vid din kartläggning och analys av riskerna har du en kartläggning av risker i arbetsmiljön.

Ordet risk innebär i arbetsmiljöverkets föreskrifter sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall i arbetet skall uppstå och följderna av detta (sannolikhet gånger konsekvens). Risker i arbetet kan leda till skador både på kort och på lång sikt.

När man gör en undersökning och kartläggning av arbetsmiljön ska man samtidigt göra en riskbedömning, denna ska vara skriftlig och ta upp allvarliga risker så väl som mindre allvarliga. Dessutom görs löpande riskbedömningar när så är påkallat. Riskbedömning handlar ofta om att tänka ett steg längre, finns risk för negativa konsekvenser?

Ställ dig frågorna

 • Hur troligt är det att någonting ska hända?
 • Kan flera anställda påverkas av riskerna?
 • Vilka arbetsmoment medför särskilt stora risker?
 • Hur ofta och hur länge utsätts någon för riskerna?
 • Vilken ohälsa eller olycka kan uppstå?

När ska riskbedömningar göras?

 • Regelbundet
 • Vid särskilt riskfyllda arbets-/undervisningsmoment
 • Vid ensamarbete
 • Vid aktiviteter utanför ordinarie arbetsplats
 • För elever på praktik

Riskbedömning vid verksamhetsförändringar

Du ska göra en riskbedömning i samband med verksamhetsförändringar som exempelvis

 • neddragningar
 • förändrade arbetstider
 • utökat arbetsinnehåll
 • nya arbetslag/gruppsammansättningar
 • ändringar i arbetsuppgifter
 • ombyggnationer eller byte av lokaler

Skyddsombud ska delta vid planering av nya eller ändrade arbetsprocesser, arbetsmetoder, lokaler och arbetsorganisationer. Vid ombyggnationer och lokalförändringar ska du även ta kontakt med AcadeMedias fastighetsavdelning som vägleder dig gällande diverse föreskrifter.

Se till att alla berörda har kännedom om förändringarna. Kommunicera riktad information kontinuerligt till vårdnadshavare, medarbetare och barn/elever/deltagare. Kontakta din kommunikationschef om du behöver stöd.

Utifrån arbetets art och graden av förändring bör följande beaktas:

 • Hur påverkas kvarvarande medarbetare när det gäller arbetsmängd, arbetsuppgifternas innehåll samt arbetstidens förläggning?
 • Hur ska lokalerna vara utformade för att underlätta arbetet?

Blanketter och checklistor hittar du bland dokumenten på sidan.

Åtgärder behöver genomföras på olika sätt beroende på vilken risk som har upptäckts. Det kan till exempel vara ändringar i organisationen, utbildning och nya skyddsanordningar. De risker och brister som inte åtgärdas direkt samlas i en riskbedömning och handlingsplan där man anger risk eller brist, konsekvenser, hur allvarlig risken är, åtgärder, ansvarig, tidpunkt när risken eller bristen ska vara åtgärdad samt datum för uppföljning.

Som arbetsgivare är du skyldig att kontrollera att åtgärderna faktiskt utförts och att de fått önskad effekt. Om åtgärderna inte har hjälpt, eller om de har skapat nya risker, behöver ni göra en ny undersökning och besluta om nya åtgärder, alltså ta ett nytt varv i SAM-processen. Om de planerade åtgärderna inte är genomförda behöver ni fundera på varför de inte är det och vilka risker det har inneburit. Handlingsplanen behöver också uppdateras.

Följ upp arbetsmiljöarbetet årligen

En gång om året ska arbetsgivaren även göra en uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Det är en värdering av hur arbetsmiljöarbetet har fungerat och hur det skulle kunna förändras för att på ett ännu bättre sätt bidra till en bättre arbetsmiljö. Man kontrollerar att de krav som ställs i föreskrifterna är uppfyllda och om åtgärderna fått effekt (färre risker, bättre arbetsmiljö).

 

Relaterade länkar

Prevent
AcadeMedia Academys arbetsmiljöutbildning
Företagshälsovård
Skyddsrond – information och blanketter

Innehållsansvarig

Uppdaterad