Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia respekterar vi allas lika värde och har en professionell och hänsynsfull relation till varandra. Vi tar helt avstånd från alla former av osaklig särbehandling, inte minst de i lag förbjudna såsom kränkande särbehandling, trakasserier, diskriminering och repressalier.

Enligt AcadeMedias likabehandlingspolicy har samtliga medarbetare inom koncernen ansvar för att alla typer av trakasserier och kränkande särbehandling motarbetas. För att säkerställa att trakasserier och kränkande särbehandling inte förekommer ska de enskilda verksamheterna utbilda ledare inom organisationen och årligen utarbeta likabehandlingsplaner vid respektive enhet.

Om vi upplever eller noterar sådana beteenden har vi som anställda och medmänniskor en skyldighet att agera för att försöka komma till rätta med dem. Hur det kan ske ges exempel på sidan om rutiner för dig som blivit drabbad, chef och kollega.

Vad menas med kränkande särbehandling, trakasserier, diskriminering och repressalier?

Företeelser som i dagligt tal brukar kallas för vuxenmobbning, psykiskt våld, kränkande särbehandling, social utstötning och trakasserier, kännetecknas av att de är oönskade av den som utsätts för dem. Det är varje individs ensak att avgöra vilket uppträdande som hen kan acceptera eller inte.

Kränkande särbehandling

Handlingar som riktas mot en eller flera medarbetare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Exempel på förhållanden i verksamheten som är viktiga att vara uppmärksam på är konflikter, arbetsbelastning, arbetsfördelning, förutsättningar för samarbete och konsekvenser av förändringar.

Exempel på kränkande särbehandling är bland annat:

 • förtal, förföljelse, hot eller förnedring,
 • medvetet undanhållande av information av betydelse för arbetet,
 • förolämpningar eller omotiverat negativt bemötande,
 • omotiverat fråntagande av arbetsuppgifter och medvetet saboterande av arbetets utförande.

Sexuella trakasserier

Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökandes eller medarbetares värdighet. Handlingarna eller bemötandet ska innebära missgynnande i form av skada eller obehag och på så sätt kränka den enskildes värdighet. Handlandet eller beteendet ska vara oönskat och den som trakasserar måste ha insikt om att hens beteende kränker någon. Det som skiljer sexuella trakasserier från andra typer av trakasserier är att uppträdandet ska vara av sexuell natur. Uppträdandet kan vara verbalt, icke-verbalt eller fysiskt.

Verbalt uppträdande av sexuell natur kan vara till exempel ovälkomna förslag eller påtryckningar om sexuell samvaro.

Icke-verbalt uppträdande av sexuell natur kan bland annat handla om att visa pornografiska bilder, föremål eller skrivet material.

Fysiskt uppträdande av sexuell natur kan handla om oönskad fysisk kontakt, t.ex. beröring, klappande, nypande eller strykningar mot en annan persons kropp.

Trakasserier och diskriminering

En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller en medarbetare genom att trakassera hen. Med trakasserier avses uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetssökandes eller en arbetstagares värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Trakasserier är handlingar, beteenden eller bemötanden som kränker den utsattes värdighet på ett sätt som har anknytning till den skyddade diskrimineringsgrunden. Trakasserier kan avse fysiskt, verbalt eller icke-verbalt uppträdande. För att det ska röra sig om trakasseri ska handlingen eller bemötandet innebära missgynnande i form av skada eller obehag och på så sätt kränka den enskildes värdighet. Helt bagatellartade skillnader i bemötande betraktas inte som missgynnande och därmed trakasserier. Det ska vara fråga om märkbara och tydliga kränkningar.

Repressalier 

Det finns ett förbud mot repressalier i diskrimineringslagen. Förbudet finns för att den som vill anmäla eller berätta om diskriminering ska kunna göra det, utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Repressalier innebär att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att hen har påtalat eller anmält diskriminering.

En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren har;

 • anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen
 • medverkat i en utredning enligt lagen, eller
 • avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.

Relaterade länkar

Likabehandlingspolicy

Innehållsansvarig

Uppdaterad