Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Gymnasieskola, behörighet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En lärarlegitimation ger behörighet i de skolämnen, årskurser och skolformer som framgår av examensbeviset. I den så kallade behörighetsförordningen och i Skolverkets föreskrifter anges vad som krävs för behörighet i gymnasieskolan.
Gymnasieskolans ämnen delas upp i tre olika typer:

 • Vanliga ämnen (som anges i bilaga 4 till högskoleförordningen).
  Exempelvis svenska, bild, företagsekonomi eller teater.
 • Vissa ämnen (de ämnen som inte är anges i bilaga 4 till högskoleförordningen och som inte är yrkesämnen).
  Exempelvis arkitektur, mediaproduktion eller sociologi.
 • Yrkesämnen. Exempelvis båtkunskap, fordonsteknik, golvläggning eller hantverk

Vanliga ämnen

Undervisning

För att vara behörig att undervisa i ett vanligt ämne i gymnasieskolan behövs något av nedanstående:

 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, eller
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7- 9, eller
 • Äldre examen som är avsedd för arbete i gymnasieskolan, eller
 • Äldre examen som är avsedd för arbete som lärare, om den omfattar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i något av ämnena svenska, samhällskunskap eller musik eller minst 90 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett annat ämne, dock inte ett yrkesämne, eller
 • Examen som ger dig behörighet att undervisa som lärare och fullgjorda ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i något av ämnena svenska, samhällskunskap eller musik, eller
 • Examen som ger dig behörighet att undervisa som lärare och fullgjorda ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett annat ämne än svenska, samhällskunskap eller musik, dock inte ett yrkesämne.

Du som har en examen avsedd för arbete i gymnasieskolan blir behörig i de ämnen som omfattas som undervisningsämnen av din examen.

Med ”äldre examen” avses examina utfärdade enligt en tidigare examensordning (eller motsvarande regelverk) än 2011 års examensordning.

Vissa ämnen

Behörighet

Det finns många ämnen i gymnasieskolan som benämns som vissa ämnen. Några exempel på så kallade vissa ämnen är digitalt skapande, arkitektur eller fotografisk bild. Ett visst ämne kan aldrig vara ett av de vanliga ämnena på ett nationellt program. Det är heller inte ett yrkesämne.

Undervisning

För att vara behörig att undervisa i ett visst ämne behövs något av nedanstående:

 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, eller
 • Examen avsedd för arbete i gymnasieskolan från en äldre lärarutbildning än den som infördes 2011, eller
 • Examen som ger dig behörighet att undervisa som lärare och fullgjorda ämnesstudier om minst 90 hp eller motsvarande omfattning i minst ett vanligt ämne (alternativt 120 hp om det gäller ämnena svenska, samhällskunskap eller musik), eller
 • Examen som ger dig behörighet att undervisa som lärare och fullgjorda ämnesstudier om minst 90 hp i ett så kallat visst ämne.

Om du uppfyller något av kraven ovan kan du också bli behörig i fler så kallade vissa ämnen som du har relevant kompetens för.

Undervisningsämnen i examen

Du som har en examen avsedd för arbete i gymnasieskolan blir behörig i de ämnen som omfattas som undervisningsämnen av din examen. Även du som har en äldre examen avsedd för undervisning i gymnasieskolan i en äldre motsvarighet till ett ämne i Gy 2011 blir behörig i ämnet. Exempelvis blir du som har en examen avsedd för undervisning i det gamla ämnet barn- och ungdomskunskap i gymnasieskolan behörig i ämnet pedagogik.

Automatisk behörig

Flera så kallade vissa ämnen blir du automatiskt behörig i om du är behörig i ett vanligt ämne. Du som exempelvis har behörighet i musik i gymnasieskolan blir automatiskt behörig även i ämnena estetisk kommunikation och musikteori.

Flera andra vissa ämnen blir du behörig i om du utöver behörighet i ett vanligt ämne även har läst 15 högskolepoäng inom relevant område. Du som exempelvis har behörighet i teater blir behörig även i ämnet konst och kultur om du har läst 15 högskolepoäng inom idéhistoria.

Likvärdiga kunskaper och kompetenser

För samtliga vissa ämnen gäller också att du kan bli behörig om du ”på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser”. Då ska du kunna visa att du har de kunskaper och kompetenser som beskrivs i ämnesplanerna.

Du kan ha fått dessa kunskaper och kompetenser genom högskolestudier, annan utbildning (exempelvis yrkeshögskola eller folkhögskola) eller arbetslivserfarenhet inom relevant område.

Lärare i gymnasieskolan, och som utöver lärarexamen har exempelvis en kandidatexamen i kulturvetenskap, bedöms ha likvärdiga kunskaper och kompetenser för ämnet konst och kultur.

Yrkesämnen

Behörighet

Grundförutsättningen är att du har en behörighetsgivande examen. Innehållet i den styr sen vilka behörigheter du får i din legitimation. Du kan även få behörighet i ett yrkesämne utifrån yrkeserfarenhet, då måste du ange (yrka på) det yrkesämne du önskar behörighet i och sedan bedöms om erfarenheten är relevant för ämnet.

Undervisning

För att få en behörighet i ett yrkesämne i legitimationen behövs något av nedanstående:

 • Yrkeslärarexamen, eller
 • Äldre examen som är avsedd för arbete i gymnasieskolan i ett yrkesämne, eller
 • Examen som ger dig behörighet att undervisa som lärare samt relevanta yrkeskunskaper som du har fått genom utbildning och/eller arbete.

Yrkesämnen i gymnasieprogram

Du som har en äldre examen inriktad mot yrkesämnen måste yrka på de ämnen du vill ha behörighet i. Du som har gått den nya yrkeslärarutbildningen och har fått en examen därifrån blir behörig att undervisa i det eller de yrkesämnen som framgår av bilagan till din examen.

Du som redan har fått en legitimation i andra ämnen än dina yrkesämnen kan ansöka om behörighet i yrkesämnen på Skolverkets hemsida.

Du som har en yrkeslärarexamen blir behörig att undervisa i det eller de yrkesämnen som din examen är avsedd för. Även du som har en äldre examen avsedd för undervisning i gymnasieskolan, i en äldre motsvarighet till ett yrkesämne i Gy 2011, blir behörig i ämnet.

Ämnen som klassificerats om

Om examen innehåller ett eller flera ämnen som har omklassificerats, exempelvis från yrkesämne till visst ämne, blir man fortfarande behörig i de ämnen som examen är avsedd för. Detta gäller exempelvis examen som är avsedd för undervisning i medieämnen som tidigare har varit yrkesämnen men som numera är så kallade vissa ämnen.

Relaterade länkar

Högskoleförordningen

Innehållsansvarig

Uppdaterad