Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Lärarlyftet II – en väg till utökad behörighet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lärarlyftet II är en satsning som är till för lärare som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i. Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom Skolverkets kurser och utbildningar. Lärarlyftet pågår fram till 2016.

Lärarlyftet II består av tre delar och riktar sig till:

• lärare som undervisar i ämnen de saknar behörighet för
• lärare i särskolan som saknar behörighet
• fritidspedagoger som vill kunna undervisa i praktisk/estetiska ämnen

Det är läraren själv som ansöker till kurs inom Lärarlyftet II, men tänk på att det är huvudmannen som godkänner den som ska delta och att ansökan inte är giltig om inte blanketten ”Huvudmannens godkännande” skickas in av sökande i samband med ansökan till lärosätet.

Huvudmannens godkännande

Huvudmannen ska godkänna att en lärare får delta i Lärarlyftet II genom att en ifylld godkännandeblankett bifogas lärarens anmälan till kursen. Därmed intygar huvudmannen samtidigt att förutsättningarna för deltagande är uppfyllda. Godkännandeblanketten finns att hämta på Skolverkets hemsida.

Målgrupper för varje kurs

Om en lärare önskar delta i en kurs inom Lärarlyftet II som är avsedd för undervisning i årskurs 1-3 eller årskurs 4-6 i grundskolan  kontrollera att läraren har en behörighetsgivande examen som omfattar minst de aktuella årskurserna. För att underlätta den här kontrollen har varje enskild kurs inom Lärarlyftet II en specifik målgrupp. Skolverket vill alltså betona vikten av att den deltagande läraren hör till den aktuella kursens målgrupp. Risken är annars att kursen inte leder till utökad behörighet (för den deltagande läraren) och då ska statsbidraget för huvudmannen betalas tillbaka.

Ett exempel:

För en kurs inom Lärarlyftet II i Engelska för lärare i åk 1-3, 15 högskolepoäng (1-15) är målgruppen enligt följande: ”Du som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 1-3 och undervisar i detta ämne i åk 1-3 utan att vara ämnesbehörig.”

Förkunskapskrav

Det är också viktigt att försäkra sig om att den deltagande läraren uppfyller de förkunskapskrav som ställs inför deltagande i vissa kurser inom Lärarlyftet II. Om läraren exempelvis önskar delta i en kurs som är på 16-30 högskolepoäng i ämnet matematik där kursens målgrupp är lärare som har en lärarexamen avsedd för undervisning i minst åk 4-6 (men som saknar behörighet i matematik), ska läraren ha 15 högskolepoäng i matematik med sig sen tidigare. Det behövs nämligen sammanlagt 30 högskolepoäng i matematik för att få utökad behörighet för undervisning i dessa årskurser. Syftet med förkunskapskraven är att verka för att deltagandet verkligen leder till utökad behörighet.

Relaterade länkar

Lärarlyftet II
Statsbidrag för lärarlyftet II

Innehållsansvarig

Uppdaterad