Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Karriärtjänster för lärare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Skickliga lärare är en viktig faktor för att eleverna ska nå goda studieresultat. Tanken är att lärare med karriärtjänster huvudsakligen ska undervisa. På så sätt ska reformen trygga god undervisning för elever samtidigt som skickliga lärare får en möjlighet att avancera.

Huvudmän skapar karriärtjänsterna och bestämmer själva om tjänsternas:

 • antal
 • utformning
 • tillsättning
 • lön

För att underlätta reformen har regeringen inrättat ett statsbidrag som ersätter huvudmäns kostnader för löneökningen. Huvudmän ansöker om bidrag hos Skolverket. I förordningen (2019:1288) redogörs för villkoren för bidraget. Den 1 juli 2020 skedde ett antal förändringar gällande statsbidrag för karriärtjänster.

Kvalifikationer för karriärtjänster

En förstelärare

 • är legitimerad
 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • bedöms även i övrigt av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

En särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning

 • är legitimerad
 • har avlagt en examen på forskarnivå
 • har under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet (lärare som har undervisat på universitet eller högskola undantas).

Relaterade länkar

Förordning (2019:1288)

Statsbidrag för karriärtjänster – Skolverket

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad