Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för personalbil

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Reviderad 2020-04-22
Dokumentägare: AcadeMedias HR-direktör

Mer information finns i personalbilspolicyn.

Vad är personalbil?

En personalbil är en bil som hyrs genom arbetsgivaren och disponeras av medarbetaren som en privat bil. Medarbetaren betalar för hela kostnaden som arbetsgivaren har för bilen genom bruttolöneavdrag. Avdragets storlek är beroende på kostnaden för just den valda bilen. Personalbil är ett bra alternativ för en medarbetare som behöver bil för sitt arbete och som önskar en ny och säker bil. Kalkylen är fördelaktig då leverantörens rabatter används vid inköp samt att kostnaden för drift (service, underhållsreparationer och däck) är garanterad av leverantören.

Vem kan ha personalbil?

Vilka medarbetare som har rätt att ha personalbil regleras i AcadeMedias personalbilspolicy.

Leverantör

AcadeMedia använder NF Fleet som leverantör av finansiering och administrativa tjänster avseende personbilar. NF-fleet kontaktas via kundservice@nffleet.com och telefonnummer 08-501 123 80.

Miljö

AcadeMedia arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet. Därför har AcadeMedia gränsvärden för hur mycket CO2, koldioxid, våra personalbilar får släppa ut per kilometer.

Max koldioxidutsläpp och kostnad för personalbil

Max CO2 utsläpp samt arbetsgivarens maxkostnad för bilen får inklusive all utrustning, även däck,  framgår i tabellen nedan. Beräknat på en schablon om 9 000 körda mil per år och en hyrestid på 36 månader.

Bilalternativ Maximalt utsläpp CO2 g/km Maximal hyra per månad inklusive ej avdragsgill moms
Standardbil 140 6500 kr

NF Fleet kan ge mer information om vilka bilar som faller inom ramen för dessa regler.

Vilka bilar finns att välja bland?

Fordonsmarknaden är under ständig förändring. Det kommer regelbundet nya fabrikat, modeller, lagar och regler. För att få mest värde för pengarna gäller det att välja den bil som förväntas ha flest potentiella köpare efter hyrestidens slut.

NF Fleet  har en lista över bilar som uppfyller kraven enligt AcadeMediakoncernens regelverk. Enbart dessa bilar får väljas. Medarbetare inom AcadeMediakoncernen får ej välja Audi, BMW eller Mercedes som personalbil. Bilens kostnad får heller inte överstiga 20% av medarbetarens bruttolön per månad. Listan på valbara bilar hittar du på Academedias portal för personalbilar. Inloggningsuppgifter till portalen får du via inkop@academedia.se. Ange att det är personalbil du är intresserad av.

Val av utrustning

Extrautrustning som ej betingar något större andrahandsvärde bör inte väljas. Exempel på sådan utrustning är taklucka, integrerad bioanläggning, fabriksmonterad navigationssystem eller uppgradering av fälgstorlek (däckskostnaderna stiger markant). Utrustning som ingår i paket är oftast fördelaktigt jämfört med att köpa delarna separat.

För att ta del av aktuella bilrekommendationer, efterfråga dem hos NF Fleet.

Avtalstid

Hyresperioden för en personalbil är 36 månader.

Bruttolöneavdrag

Medarbetaren betalar bilen via bruttolöneavdrag. Löneavdraget kan ändras om den uppgivna körsträckan ändras från vad som uppgavs när bilen beställdes och om det fasta förmånsvärdet ändras. Observera att bruttolöneavdraget sänker pensionsgrundande inkomst (PGI) och sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Beräkning av bruttolöneavdrag

Så här beräknas bruttolöneavdraget (BA):

BA = (Bilhyra + Soc. FMV + Leasingavbrottsförsäkring + Vägskatt)

1 + Soc. Avgifter (normalt Soc. Avgifter för förmån)

 • Bilhyra = Leasing fordon, service, underhållsreparationer, försäkring, däck, administration per månad.
 • Soc. FMV = Sociala avgifter (0,3142) x fordonets förmånsvärde per månad
 • Leasingavbrottsförsäkring * = täcker kostnader för fordonet upp till ett basbelopp vid olycka, sjukdom mer än 90dgr och dödsfall, samt max 30.000 kr vid uppsägning.
 • Vägskatt = Fordonets vägskatt per månad
 • Subvention = Eventuellt bidrag från arbetsgivare

Obs! Om du kör mindre än 100 mil i tjänsten per år kommer ditt bruttolöneavdrag att beräknas inklusive moms då momsavdrag på hyra och service då ej är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

*Bryter man kontraktet i förtid är det en månadsuppsägningstid och sedan ska 30% av återstående hyror betalas. Det är denna kostnad som då leasingavbrottsförsäkringen kan användas till hela/delar av kostnaden.

Förmånsvärde

Alla personer som har bil via sin arbetsgivare skall påföras bilförmån. Bilförmånen beräknas på priset för bil och utrustning enligt Skatteverkets regler. Mer information om bilförmånsbeskattningen hittar du på http://www.skatteverket.se eller kontakta NF Fleet.

Drivmedel

Drivmedel betalas av medarbetaren och körning i tjänsten redovisas på reseräkning.

Trängselskatt

Trängselskatten betalas av arbetsgivaren men föraren kommer att förmånsbeskattas för privata passager med personalbilen.  Observera att samtliga passager betraktas som privata om inte föraren rapporterar annat.

Körjournal

För att säkerställa att hyran är den rätta rapporterar du löpande in din mätarställning till NF Fleet alternativt Volvo. Det görs via respektive leverantörs hemsida. Inloggningsuppgifter fås i samband med leveransen av bilen. Rapporteras inte mätarinställningen löpande kan bruttolöneavdraget och förmånsvärde bli fel vilket kan resultera i kostnader den dag personalbilen avslutas. Trängselsekattpassager ska även de rapporteras till leverantören

Vård och underhåll

För att inte arbetsgivaren eller medarbetaren ska få några merkostnader för bilen efter hyresperioden är det viktigt att bilen hålls i bra skick.

Tänk på detta:

 • Håll bilen ren och snygg utvändigt som invändigt
 • Skydda klädseln om du vet att den kommer att vara hårt ansatt.
 • Åtgärda skador vid en auktoriserad verkstad om de uppstår.
 • Vid skada ska även en skadeanmälan skickas till försäkringsbolaget och kontakt tas med NF Fleet. Information om telefonnummer hittar du i din förarguide.
 • Rekommenderade serviceintervaller måste följas. Detta är viktigt för att garantier ska gälla. Stora kostnader är förknippade med att inte serva fordonet då generalagentens garantier upphör.
 • Det är inte tillåtet att eftermontera utrustning i bilen som skadar inredning eller lämnar märken.

Är du osäker på vad som gäller, kontakta NF Fleet 08-501 123 80.

Däck

Däck levereras av Däckia. Levereras din bil under sommarperioden kommer du att bli kontaktad av däckleverantören och få information om vilka alternativ som finns och höra vilken typ av vinterdäck du önskar. Däck kan, om så önskas, förvaras hos däckleverantören. Detta ingår ej i hyran utan skall betalas privat av föraren.

Däckleverantören har mandat att besiktiga dina däck under hyresperioden så är du osäker på skicket, gör ett besök hos din däckleverantör. Behöver de bytas så utför de arbetet.

Byte av slitdelar

För fordon som hyrs av NF Fleet ingår byte av slitdelar som torkarblad och glödlampor vid service. Behöver du byta dessa mellan servicetillfällena åker du till en auktoriserad verkstad och genomför bytet.

Byte av slitdelar ingår i hyran. Om du byter dessa mellan serviceintervallerna och betalar med egna pengar har du rätt till ersättning från NF Fleet. Om så sker, kontakta NF Fleet.

Onormalt slitage

Kostnader utöver normalt slitage kan undvikas genom att vara försiktigt med din bil under hyrestiden.

De vanligaste debiteringarna idag är för oservade bilar, avsaknad av utrustning som exempelvis extranyckel, vindrutekostnader för skador där försäkringsanmälan saknas samt skadade stötfångare. För mer information av vad som klassas som onormalt slitage, se NF Fleets återlämningsguide som finns att tillgå på NF Fleets hemsida.

Skador, böter och försäkringsärenden

Inträffar skada på bilen, anmäl den omgående till AXA Försäkring, mer information finner du i förarguiden som du kan ladda ner i appen NF Fleet Mobile, eller kontakta NF Fleet. Vid brand- och stöldskador ska det dessutom göras anmälan till närmaste polismyndighet. Kopia på skadeanmälan ska alltid sändas till NF Fleet. Du ansvarar för att själva skadan åtgärdas av auktoriserad märkesverkstad. Mer information finner du i förarhandboken.

Parkerings- och fortkörningsböter betalas av föraren.

Indraget körkort

Om medarbetaren får indraget körkort är han/hon skyldig att omgående underrätta arbetsgivaren.

Försäkring

Här hittar du försäkringsinformation för samtliga lesade bilar genom NF-fleet.

Utlandsresor

Om du avser att köra utanför Sveriges gränser krävs:

 • Förarintyg – intygar att du har rätt att köra bilen med aktuellt registreringsnummer och är bra att ha om du blir stoppad av polisen.
 • Registreringsbevis som visar vem som äger bilen.
 • Grönt kort – Detta behövs om du hamnar i en olycka för att garantera betalningsansvar och reglering av skador som orsakas av fordon från främmande länder.

Samtliga dokument erhålles från NF Fleet.

Avtal

Avslut av hyresavtal

Cirka tre månader innan kontraktet löper ut kontaktas du av NF Fleet. Du kommer att bli informerad om att ditt hyresavtal är på väg att löpa ut. Du får då ta ställning till om du vill köpa ut fordonet, förlänga kontraktet eller byta bil.

Utköp av fordon

Medarbetaren har möjlighet att efter hyresperioden köpa ut sin bil. Bilen köps då till vid tiden gällande marknadsvärde direkt från leverantören.

Två månader innan bilen löper ut kan du få ett preliminärt pris för din bil. Kontakta NF Fleet för utköpspris och meddela då även bilens aktuella mätarställning. När du är överens om slutpris med NF Fleet och finansiering är klar registreras bilen över till dig privat. Det är bara du som förare av bilen som har möjlighet att köpa din bil.

Förlängning av kontrakt

Du kan förlänga kontraktet upp till 12 månader. Önskar du göra det berättar du det för NF Fleet som lägger upp en ny hyresperiod.

Anskaffning av ny bil efter hyresperiodens utgång

Efter avslutad hyresperiod kan du välja att anskaffa en ny bil. Du kontaktar NF Fleet för information om hur du går tillväga.

Avslut av fordon i samband med egen uppsägning eller uppsägning från arbetsgivarens sida

Se personalbilspolicyn.

Att tänka på inför återlämning av fordon

Vid återlämning av bil ska denna vara rengjord, försäkringsskador ska vara anmälda och eventuella reparationer åtgärdade. Sommar och vinterdäck, extranycklar och annan utrustning som tillhör bilen ska  lämnas tillbaka.

Kvittningsrätt

För belopp som du ska betala enligt personalbilspolicyn och för eventuella obetalda parkeringsböter, självrisker, återlämningskostnader, kostnader som uppkommit genom oaktsamhet m.m. skall Academedia AB i särskilt avtal kunna medges rätt att kvitta mot lönefordran enligt lagen (1970:215) om arbetsgivarens kvittningsrätt.

Tjänstledighet, sjukdom eller föräldraledighet

Vid tjänstledighet, sjukdom kortare än 90 dagar, ledighet med föräldrapenning eller förlorat körkort går det ej att utnyttja leasingavbrottsförsäkringen utan du som förare är fortfarande bunden till ditt avtal.

Ändringar i och tillägg till regler för personalbil

Om lagändringar eller myndighets åtgärd, enligt företagets bedömning, ger anledning därtill kan företaget göra ändring i och tillägg till reglerna för personalbil. Företaget ska därvid tillse att föraren informeras om åtgärden.

Om medarbetaren i väsentlig mån bryter mot bestämmelserna i dessa regler och inte vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning därtill, har företaget rätt att avsluta bilinnehavet. Därvid ska föraren ersätta företaget för alla direkta kostnader i samband med avvecklingen.

Beställa personalbil

 1. Läs igenom AcadeMedias personalbilspolicy.
 2. Säkerställ med din närmaste chef att du har tillåtelse att beställa en bil. Hen stämmer av med överordnad enligt farmors/farfarsprincipen samt CFO.
 3. Du kontaktar NF Fleet för instruktion hur beställningen går till, vad du behöver tänka på, tar del av aktuella bilrekommendationer, får tips, råd och svar på dina frågor.
 4. Din chef och du skriver under bilavtalet. Detta avtal ska sedan lämnas till ansvarig hos AcadeMedia för vidare bearbetning och arkivering.
 5. Därefter vänder du dig till de bilåterförsäljare som säljer de/det fordon du är intresserad av, du begär offert på den bil och utrustning du är intresserad av. Bilofferten skickas till NF Fleet.
 6. NF Fleet granskar att fordon, pris och utrustning stämmer överens med gällande regler för personalbil inom AcadeMedia och gör beräkning av ditt bruttolöneavdrag och nettokostnad.
 7. NF Fleet tar fram hyresavtal och skickar till arbetsgivaren för godkännande.
 8. Arbetsgivaren godkänner och returnerar undertecknat hyresavtal till NF Fleet tillsammans med uppgifter om förare, kostnadsställe, adress.
 9. NF Fleet beställer fordon och bevakar leverans.
 10. NF Fleet skickar inloggningsuppgifter till hemsida, förarguide och återlämningsguide. och arbetsgivaren erhåller uppgifter om löneavdrag, förare, fordon, rsv-koder, förmånsvärde.

Innehållsansvarig

Uppdaterad